• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Gradišci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  • zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  • puna zaposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
  • efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova,
  • lična odgovornost za obavljanje poslova,
  • praćanje i proučavanje sudske prakse,
  • primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
  • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom  i
  • ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika.

   

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

  1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
  2. Odjeljenje sudske uprave
  3. Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove

                                                                               
  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

  a) Krivično odjeljenje,
  b) Građansko odjeljenje (parnični, vanparnični i izvršni referat),
  c) Prekršajno odjeljenje i

  d) Odjeljenje za maololjetnike.

   

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Gradišci, a koji se nalazi u "Akti suda".

   

   

  445 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1