Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Gradišci

mail print fav manja slovaveca slova

Opšte informacije o prijemu u radni odnos

28.05.2019.

Javnim konkursom za popunu upražnjenih radnih mjesta u Osnovnom sudu u Gradišci broj: 072-0-Su-19-000490 od 10.05.2019. god. koji je objavljen u dnevnom listu Glas Srpske dana 22.05.2019. god. oglašene su slijedeće upražnjene pozicije:


1.     
referent sudske uprave (1 izvršilac) i
2.      sudski asistent, (3 izvršioca).

 

             Na ovoj stranici možete pročitati opšte informacije o prijemu u radni odnos i takođe putem linka preuzeti druge opšte akta koji se odnose na postupak prijema radnika u Osnovni sud u Gradišci. 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Opšte informacije o prijemu u radni odnos

27.03.2017.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Gradišci utvrđena su radna mjesta, opis radnih mjesta, broj radnika koji je potreban za izvršenje poslova, stručna sprema kao i drugi uslovi koje radnici moraju da ispunjavaju.
Zavisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati konkurs ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili neodređeno vrijeme.
Potrebe za određenim radnicima prijavljuju se zajedno sa raspisanim konkursom ili javnim oglasom Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske.
Raspisani konkurs ili javni oglas objavljuje se javno putem dnevnih listova.
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike propisani su u članu 29. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj 118/08, 117/11, 37/12, 57/16), koji se primjenjuje i na radnike suda shodno članu 76. Zakona o sudovima Republike Srpske, (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj 37/12/ i 44/14) ako zakonom nije drugačije određeno.

 

Opšti uslovi za kandidata su:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

- da nije otpušten iz drugog suda ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i

- da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.

Pored ovih uslova potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove:
- odgovarajuća školska sprema,
- odgovarajuće radno iskustvo i
- položen pravosudni ili stručni ispit u zavisnosti od radnog mjesta koje je predmet javnog konkursa.

 

Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Gradišci (kancelarija broj 1), ili putem pošte na adresu:

 

Osnovni sud u Gradišci
Vidovdanska 15
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh