Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Gradišci

mail print fav manja slovaveca slova

Kako sprovesti ostavinski postupak

27.03.2017.

Kada lice koje ima stalno prebivalište na području opština Gradiška i Srbac umre, Osnovni sud u Gradišci ili notar kao sudski povjerenik utvrđuje ko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima.

Osnovni sud u Gradišci ili notar kao sudski povjerenik vodi postupak ako je umrli imao prebivalište na području opština Gradiška i Srbac.

 

Kako pokrenuti postupak
Nakon smrti ostavitelja:

Obratiti se u matičnu službu vaše opštine. Službenik će od Vas tražiti podatke o umrlom, srodnicima, postojanju testamenta te o približnoj vrijednosti imovine koju je umrli ostavio.

Nakon toga matična služba će sačiniti Smrtovnicu koju treba dostaviti Osnovnom sudu u Gradišci. Uz smrtovnicu je potrebno da dostavite i Izvod iz matične knjige umrlih kao i  dokaze o imovini ostavitelja:

- ukoliko se radi o nepokretnostima izvadite Posjedovni list ili List nepokretnosti (u Područnoj jedinici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove-Katastar), ne stariji od šest mjeseci,
- za vozilo je potrebno priložiti kopiju saobraćajne dozvole,
- za oružje je potrebno priložiti kopiju oružnog lista,
- ukoliko je postojala ušteđevina u banci potrebno je priložiti kopiju štedne knjižice, sertifikate i sl.
- ukoliko se radi o akcijama potrebno je da u Centralnom registru hartija od vrijednosti (Bana Milosavljevića 6, Banja Luka) izvadite Potvrdu o vlasništvu na akcijama

Sud ili notar kao sudski povjerenik će nakon toga zakazati ročište na koje će pozvati sve nasljednike i to na adrese date u smrtovnici.

Pri dolasku na ročište potrebno je da:

  • Ponesete ličnu kartu ili putnu ispravu
  • Ponesete testament umrlog ukoliko postoji
  • Ponesete dokaze o imovini ostavitelja koji nisu ranije dostavljeni prilikom pokretanja ostavinskog postupka

 

U toku postupka:
Osnovni sud u Gradišci
ili notar kao sudski povjerenik će utvrditi kojim licima pripada pravo na nasljeđe i donijeti rješenje o nasljeđivanju. Po okončanju postupka Sud ili notar kao sudski povjerenik određuje taksu prema vrijednosti imovine ostavitelja, a nasljednici je plaćaju srazmjerno nasljednom dijelu.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

27.03.2017.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se u pismenoj formi.

Zahtjev mora da sadrži dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor traženu informaciju pronađe i stavi na uvid.

Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa tačnom adresom prebivališta.

Zahtjev se predaje u pisarnici ovog suda u kancelariji broj 1, a obrazac zahtjeva za pristup informacijama se može preuzeti u pisarnici ili putem web portala.

Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnosioca zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva opunomoćio za pristup informaciji.

Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako sastaviti testament?

27.03.2017.

Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudski testament za Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud:

  • ponesete vašu ličnu kartu ili putnu ispravu,
  • napravite zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta,
  • uz zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta potrebno je: navesti ime i prezime, te adresu, predmet testamenta.

Ukoliko se radi o nekretnini, ponesite dokaz o vlasništvu istih. tj. Posjedovni list ili List nepokretnosti (koji izdaje Katastar Vaše Opštine), ne stariji od 6 mjeseci.

Uplatite taksu u iznosu koji će vam odrediti postupajući sudija.

 

Takođe testament može sačiniti i notar po vašem izboru.

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

27.03.2017.

Na info-pultu koji se nalazi pored ulaza u zgradu Suda nalazi se službenik koji ima pristup CMS aplikaciji. Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci u Sudu.

Osnovne podatke o predmetu kao što su: "broj predmeta, stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od tog službenika,  a ako Vam je potreban uvid u spis onda će Vas uputiti do šefa sudske pisarnice koji će Vam omogućiti uvid u predmet po propisanim pravilima.

 

Takođe ako ste stranka u postupku ili opunomoćenik imate mogućnost da od suda zahtjevate pristupnu šifru tako da na osnovu jedinstvenog pristupnog koda (JPK) imate mogućnost da pratite stanje u spisu predmeta putem interneta.

 

 

Zahtjev za izdavanje JPK-a se može podnijeti:

 

a) lično, u prijemnoj kancelariji suda i

b) putem pošte.

 

JPK možete zahtjevati tako što popunite obrazac do kojeg dolazite klikom na slijedeći link desno.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći na razgovor kod Predsjednika suda?

27.03.2017.

Stranke koje žele prijem kod predsjednika suda potrebno je da podnesu pismeni zahtjev sa navođenjem razloga za prijem i sa eventualnom naznakom broja predmeta ili naznakom imena stranaka na koje se predmet odnosi.

Ukoliko stranka ne bude zadovoljna odgovorom na svoj pismeni zahtjev omogućiće joj se prijem kod predsjednika suda u jednom od slobodnih termina za prijem stranaka.

Stranke sa prebivalištem ili boravištem izvan sjedišta suda iz opravdanih razloga mogu se primiti i drugim radnim danom ukoliko se ocijeni da je njihov zahtjev opravdan i traži hitno postupanje.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći do informacije o postupanju po predmetima

22.03.2017.

Informacije o postupanju po predmetima ne daju se elektronskom poštom, već je potrebno obratiti se sudu podneskom u pismenoj formi, navesti tačan broj predmeta, podnesak potpisati i navesti adresu.

Takođe ako ste stranka u postupku ili opunomoćenik imate mogućnost da od suda zahtjevate pristupnu šifru tako da na osnovu jedinstvenog pristupnog koda (JPK) imate mogućnost da pratite stanje u spisu predmeta putem interneta.

 

Zahtjev za izdavanje JPK-a se može podnijeti:

a) lično, u prijemnoj kancelariji suda i

b) putem pošte.

 

JPK možete zahtjevati tako što popunite obrazac do kojeg dolazite klikom na slijedeći link desno.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh