Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Gradišci

mail print fav manja slovaveca slova

Izvještaji i statistika o radu suda

08.10.2020.

Na ovoj stranici možete pratiti statistiku rada Osnovnog suda u Gradišci..

Izvještaje i statistiku o radu suda možete preuzeti na linkovima sa desne strane u sekciji "prateći dokumenti".

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Izvještaj o radu OS Gradiška za 2018. godinu

05.02.2019.

BROJ: 072-0-Su-19-000076

DANA: 21.01.2019. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Z V J E Š T A J

 

O RADU  OSNOVNOG SUDA U GRADIŠCI ZA 2018. GODINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Z V J E Š T A J

O RADU  OSNOVNOG SUDA U GRADIŠCI ZA 2018. GODINU

 

 

I. OSVRT NA ORGANIZACIJU I KADROVSKU  OSPOSOBLJENOST SUDA

 

 

Osnovni sud u Gradišci je u 2018. godini  organizaciono i kadrovski  u  dovoljnoj mjeri bio osposobljen  za obavljanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti i djelokruga rada prema nadležnostima iz Zakona o sudovima Republike Srpske, Godišnjem rasporedu poslova i Programu rada za 2018. godinu.

 

Prema  Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u radu suda dužnost sudije je tokom prvih 6 mjeseci obavljalo  10 sudija i jedan dodatni sudija. U drugom polugodištu 2018. god. odobreno je angažovanje 1 stalnog sudije za Odjeljenje ovog suda u Srpcu. Obzirom da je na mjesto sudije u Odjeljenju suda u Srpcu imenovan sudija koji je do tada bio imenovan na poziciju dodatnog sudije tokom drugog polugodišta navedeno mjesto je ostalo upražnjeno. Predsjednik suda je obavljao 50% poslova sudije, a 50%  poslova  predsjednika. U okviru organizacije rada formirana su Odjeljenja za  svaku oblast  poslova po referatima i to: krivično, građansko, prekršajno i Odjeljenje za maloljetnike.

U sudu su pored sudija tokom većeg dijela izvještajnog perioda sistematizovana slijedeća radna mjesta:

sekretar suda, broj izvršilaca 1,

stručni saradnik,  broj izvršilaca 1,

upisničar-arhivar, broj izvršilaca 4,

radnik u prijemnoj kancelariji, broj izvršilaca 3,

računovođa, broj izvršilaca 2,

sudski izvršilac, broj izvršilaca 2,

referent za izvršenje prekršajnih sankcija, broj izvršilaca 1,

daktilograf-zapisničar, broj izvršilaca 12,

telefonista-portir, broj izvršilaca 1,

vozač-kurir, broj izvršilaca 1,

radnik na poslovima kuvara i održavanja čistoće, broj izvršilaca 2,

IKT službenik, broj izvršilaca 1.

            Po potrebi i u skladu sa finansijskim mogućnostima sud je angažovao na pojedinim radnim mjestima i radnike zaposlene na određeno vrijeme iz razloga zamjene radnika koji su privremeno spriječeni za rad kao i iz razloga povećanog obima poslova. Administrativna podrška radu suda i sudijama je bila obezbijeđena u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Gradišci.

U izvještajnom periodu je jedan sudski izvršitelj iz opravdanih zdravstvenih razloga obavljao druge administrativne poslove u sudu ali je angažovano tri sudska izvršitelja volontera radi ostvarenja bolje ažurnosti na izvršnom referatu.

Takođe u sudu pripravnički staž u svojstu sudijskog pripravnika-volontera obavlja ukupno 4 pripravnika.

            Tokom izvještejnog perioda nije bilo neplaniranih odsustva sudija osim edukacija i korišćenja prava na godišnji odmor. Evidentiran je samo jedan slučaj da je sudija koristio bolovanje i to u trajanju od samo 2 dana.

            Materijalni status suda je veoma slab i neadekvatan a što je najizraženije u dijelu stanja matične zgrade suda, voznog parka i plaćanja dobavljača.

Kada je riječ o voznom parku tokom 2018. godine sud je raspolagao sa 2 službena automobila i to:

Golf II, godište proizvodnje 1986. i

Hjundai Akcent godište proizvodnje 2007.

Hjundai je automobil koji je u funkciji ali koji ima problem sa servo uređajem upravljača a čija je opravka isuviše skupa, čak i do 3.000 KM. U odnosu na ukupnu vrijednost automobila opravka serva nije isplativa. Takođe se povremeno javljaju problemi sa dovođenjem motora u pogon iz sasvim neobjašnjivih razloga i u nepredvidivim intervalima.

Golf je automobil star 32 godine koji je isuviše često u kvaru i koji se iz istog razloga rijetko koristi.

Uslijed opisanog stanja u ovom dijelu zaposleni u sudu su prinuđeni da često koriste vlastite automobile za službene svrhe a što u drugu ruku uzrokuje veće stavke troškova koje podrazumjevaju naknade za takva službena putovanja, a što je sve propisano podzakonskim aktima.

Sredstava za nabavku novih automobila nema i stavka nabavka osnovnih sredstava je uobičajno niska.

            Materijalni status suda je loš i u finansijskom dijelu. Sud javne nabavke provodi transparentno i u skladu sa zakonom ali su evidentni problemi sa plaćanjem obaveza dobavljačima. Finansijsko poslovanje suda se obavlja posredstvom trezora tako da sud ne može ničim značajno uticati na ažurnost u plaćanju obaveza dobavljačima, iako se kreće u okvirima budžetom predviđenih i odobrenih sredstava. Uslijed takvog stanja dobavljači odbijaju da isporučuju robu ili vrše usluge sve dok se ne izvrši plaćanje dugovanja u cjelosti ili barem djelimično iako imaju potpisane ugovore o javnoj nabavci sa sudom. Takođe, već su evidentne situacije da uslijed opisanog stanja dobavljači odbijaju da se prijave na javni poziv za dostavljanje ponuda-konkurentski zahtjev. Obzirom na navedeno ali i na ustavnu i zakonsku funkciju koju sud obavlja, sudska uprava je prinuđena da pribjegava improvizovanim rješenjima kako bi obezbijedila materijalne uslove za poslovanje suda ali i da izbjegne tužbe za naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora o javnoj nabavci sa dobavljačima.

 

 

II. OSTVARENJE NORME U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

 

Ostvarena kolektivna norma u izvještajnom periodu je iznosila 115,51%. U odnosu  na 2017 godinu kolektivna norma Suda je manja za 3,44 %. Sve sudije su ostvarile pojedinačnu normu na rješavanju predmeta preko 100%.

 

Tabelarni pregled ostvarene norme sudija Osnovnog suda u Gradišci za 2018 godinu:

 

Sudija

Ostvarena propisana godišnja orijentacijska norma

Ukupna ostvarena orijentacijska norma

Krejić Veljko, predsjednik suda

133,06%

138,36%

Kasagić Predrag

100,24%

101,01%

Maletić Branimir

118,00%

118,00%

Đukić Desanka

131,88%

133,93%

Stepanović Snježana

120,30%

122,17%

Đorđević Irena

109,39%

109,81%

Kukić Lela

114,64%

115,98%

Beganović Haris

109,95%

110,37%

Sember Brana

103,19%

104,80%

Skakić Dragana

156,32%

158,75%

Grahovac Predrag

101,57%

102,35%

 

 

III.  OSTVARENI KVALITET U RADU SUDA

 

 

U izvještajnom periodu ukupno je donijeto 10215 odluka na koje  se može uložiti  pravni lijek, donešeno je 540 ožalbenih odluka od čega je ukupno potvrđeno 345 odluke, preinačeno 75 odluka, ukinuto 111 odluka,  djelimično je ukinuto 6 odluka, preinačeno  nakon održanog pretresa ili glavne rasprave 3 odluke, 4 izjavljena pravna lijeka je odbačeno, iz  čega  proizilazi ukupan kvalitet suda od 83,88%.

U odnosu na 2017. godinu došlo je do veoma blagog umanjenjea kvaliteta rada suda za 0,48% obzirom da je kvalitet rada suda tokom 2017. godine iznosio 84,36 %.

 

Podaci o ostvarenom kvalitetu za svakog sudiju  za   2018 godinu:

 

 

Sudija

 

Potvrđeno

Preinačeno

Preinačena nakon rasprave ili pretresa

Ukinuto

Odbačeno

Djel. ukinuto

Krejić Veljko

2

0

0

0

0

0

Stepanović Snježana

49

9

1

9

0

2

Đukić Desanka

33

6

1

9

1

0

Maletić Branimir

15

21

1

28

0

0

Kukić Lela

17

1

0

4

0

0

Đorđević Irena

44

16

0

13

2

0

Grahovac Predrag

34

3

0

8

0

1

Kasagić Predrag

23

10

0

13

0

1

Beganović Haris

39

1

0

8

0

0

Sember Brana

35

0

0

1

 

01

Skakić Dragana

23

4

0

16

1

0

Malešević Biljana stručni saradnik

31

4

0

2

0

1

 

 

 

IV. OSTVARENI  REZULATATI    U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU U POGLEDU  BROJA RIJEŠENIH I  NERIJEŠENIH PREDMETA

 

     l. Krivični referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 450 neriješenih krivičnih predmeta, priliv je bio ukupno 879 a ukupno je riješeno 936 predmeta. Primjećujemo ukupno umanjenje broja neriješenih predmeta na krivičnom referatu za 57 predmeta i od 12,66 u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda, od čega najveći udio nosi oznaku K, Iks i Kps .

Tokom 2017. godine priliv je iznosio ukupno 929 krivičnih predmeta a rješeno je ukupno 934 predmeta.

Zaključujemo da je tokom izvještajnog perioda u odnosu na 2017. godinu priliv bio manji za 50 predmeta ili 5,38 % a da je ostvareni rezultat tokom 2018. godine za 2 predmeta veći u odnosu na 2017. godinu.

            U odnosu na K predmete krivičnog refrata primjećujemo umanjenje broja nerješenih predmeta.

Takođe ističemo činjenicu da su sudije krivičnog referata opterećene velikim brojem izvršnih predmeta koje su bili dužni rješiti u okviru Plana rješavanja predmeta za 2018. godinu. Troje sudija krivičnog referata su bili zaduženi sa ukupno 248 izvršna predmeta koje su trebali rješiti tokom 2018. godine od čega je rješeno ukupno 172 ili 69,35 %.  

            Sve sudije krivičnog referata su ostvarili normu preko 100 %.

            U odnosu na predmete krivičnog referata možemo konstatovati da je broj neriješenih predmeta osnovnog krivičnog referata oznake K sasvim prihvatljiv jer se radi o broju koji je manji od godišnje norme dvoje sudija u odjeljenju. Kada je riječ o predmetima oznake Iks i Kps stanje je još povoljnije jer je njihova brojnost višestruko manja od jednogodišnje norme sudije. Takođe primjećujemo da je najveći broj neriješenih predmeta krivičnog referata iniciran tokom 2018. godine što ukazuje na postupanje u skladu sa hronološkim redom.

    

 

      2. Parnični referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. (ne računajući komunalne parnične predmete) bilo je ukupno 1359 neriješenih parničnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 878 a rješeno je 1194 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti umanjenje broja neriješenih parničnih predmeta za 165 predmeta odnosno za 12,14% u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda. Ovim je u parničnom referatu održan dobar trend rješavanja predmeta iz 2017. godine kada je zaprimljeno 958 a rješeno ukupno 1066 parničnih predmeta i ostvareno umanjenje za 10,13 %.

 

            Kada je riječ o parničnom referatu posebno se analiziraju komunalni predmeti oznake Mal-kom. U tome smislu u izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 1600 neriješenih komunalnih parničnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 389 a rješeno je 607 predmeta čime je ostvareno umanjenje od 218 Mal-kom predmeta odnosno 13,62 u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda.

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2017. godinom kada je zaprimljeno 605 predmeta i kada je rješen 869 Mal-kom predmet čime je ostvareno umanjenje od 264 Mal-kom predmeta, primjećujemo održavanje trenda umanjenja broja nerješenih Mal-kom predmeta.

Sve sudije građanskog odjeljenja i parničnog referatu su ostvarili normu preko 100 %. 

 

 

         2 b/ Izvršni referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. (ne računajući komunalne izvršne predmete) bilo je ukupno 1881 neriješen izvršni predmet, ukupni godišnji priliv iznosi 1114 a rješeno je 1607 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti da je ostvaren dobar rezultat u vidu umanjenja za 493 predmeta odnosno 26,20 % u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda.

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2017. godinom kada je zaprimljeno 1186 a rješeno 1326 izvršnih predmeta primjećujemo nešto manji priliv u 2018. god. u odnosu na 2017. god. Međutim stepen realizacije tokom 2018. god. je značajno veći nego tokom 2017. god. što je na kraju rezultiralo umanjenjem od 493 neriješna izvršna predmeta.  

 

            Kada je riječ o izvršnom referatu posebno se analiziraju komunalni predmeti oznake I-kom. U tome smislu u izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 3277 neriješenih komunalnih izvršnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 2037 a rješeno je 1556 što je rezultiralo uvećanjem za 481 izvršni komunalni predmet odnosno 23,61 % u odnosu na priliv.

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2017. godinom kada je primljeno 1356 i kada je rješeno 1632 predmeta primjećujemo značajno povećanje priliva komunalnih izvršnih predmeta.

O problemu nerješivog priliva komunalnih predmeta na nivou cjelokupnog pravosuđa u BiH je sve rečeno i opšte je poznata činjenica da sudovi nisu projektovani da se mogu uhvatiti u koštac sa poslovima inkasanta komunalnih preduzeća ili sa vođenjem i održavanjem socijalne politike. To je funkcija izvršne vlasti. 

 

            Takođe u okviru izvršnog referata se vodi posebna evidencija o izvršnim predmetima naplate rtv takse iz SOKOP. U tome smislu u izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 14747 neriješenih rtv izvršnih predmeta ukupni godišnji priliv iznosi 120 a rješeno je 2072 izvršnih rtv predmeta. Tokom izvještajnog perioda je rješen godišnji priliv i povećana ažurnost na referatu za 1952 rješena predmeta odnosno 13,23 % u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda.

            Posmatrajući ovo stanje u poređenju sa 2017. godinom kada je zaprimljeno 220 izvršna rtv predmeta i kada je rješeno 578 izvršnih predmeta primjećujemo da je tokom 2018. godine

ostvaren značajan pomak u broju rješenih predmeta u odnosu na 2017. godinu.

 

            Kada je riječ o izvršnom referatu potrebno je istaći da je sud radio u naročito otežanim uslovima zbog blokiranja računa Banke Srpske na čijim računima je Ministarstvo finansija Repbulike Srpske otvorilo žiro račun koji je služio u svrhe sudskog depozita ovog suda. Predujmovi u mnogim izvršnim postupcima su time prosto nestali i to stanje traje od kraja 2015. godine do danas. Opisana situacija sa sudskim depozitom je pogodila cjelokupno poslovanje suda i rad svih referata ali se najdublje odrazila na ažurnost izvršnog referata.

Pored navedenog bitno je istaći da je izvršni referat najteži za ostvarenje norme i samim time za ažurnost referata. Specifičnost ovog referata se ogleda u tome što je neophodno preduzeti veliki broj radnji u cilju provođenja rješenja o izvršenju a krajnji rezultat je veoma upitan i samim time namirenje tražioca izvršenja. Najmanji je broj izvršnih predmeta u kojima se predlaže izvršenje zaplijenom novačnih sredstava na tekućem računu izvršenika i prenošenjem zaplijenjenih sredstava na račun tražioca izvršenja. Čak i u takvim slučjevima se najčešće vrši uplata sa računa izvršenika na račun tražioca izvršenja u ratama a što sve traje godinama.

Najčešće se traži izvršenje popisom, pljenidbom i prodajom pokretnih stvari izvršenika a što veoma često rezultira time da se utvrdi da izvršenik nema stvari koje mogu biti predmet prodaje, ili se uloži prigovor trećeg lica, ili nema zainteresovanih lica za kupovinu zaplijenjenih stvari te se od izvršenika traži da promjeni sredstvo i predmet izvršenja. To su samo neki od razloga koji najčešće utiču na dugotrajnost izvršnih postupaka pred ovim sudom i samim time na stepen ažurnosti referata.     

Sve sudije građanskog odjeljenja i izvršnog referatu su ostvarili normu preko 100 %. 

 

 

  2.c) Vanparnični referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 1148 neriješenih vanparničnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 1494 a rješeno je 1292 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti da je broj nerješenih izvršnih predmeta uvećan za 202 predmeta, odnosno 17,59 % u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda.

Posmatrajući ovo stanje u poređenju sa 2017. godinom kada je zaprimljeno 1519 a rješeno 1451 vanparnični predmet primjećujemo da je tokom 2018. godine priliv manji za 1,64 % u odnosu na 2017. godinu i da je tokom 2018. godine i rezultat rezultat slabiji za 10,95 % u odnosu na 2017. godinu.

Posmatrajuči strukturu nerješenih vanparničnih možemo primjetiti da je najviše predmeta oznake O, odnosno ostavinskih predmeta. U ukupnom broju porasta zaostatka na vanparničnom referatu ostavinski predmeti ostvaruju učešće od čak 233 nerješena predmeta. Ostali vanparnični predmeti nisu ostvarili porast u broju nerješenih predmeta na kraju perioda osim predmeta oznake V-Mo koji je porastao za samo 1 predmet.

Ovaj sud je primjetio ovu neželjenu pojavu u radu i istu je razmatrao na kolegijumu predsjednika suda. Utvrđeno je da je do porasta broja nerješenih ostavinskih predmeta došlo uslijed neažurnog rada notara kojima ovaj sud u skladu sa pozitivnim pravnim propisima proslijeđuje ostavinske predmete na rješavanje kao sudskim povjerenicima. Na brže postupanje notara sudovi ne mogu direktno uticati.

Stanje sa V referatom je odlično jer je ostalo samo 118 neriješenih predmeta oznake V-V što je manje od tromjesečne norme jednog sudije.

Takođe smatramo uputnim istaći da mnogi problemi koji opterećuju sud u dijelu parničnog referata tako pogađaju i vanparnični referat jer je riječ o civilnoj oblasti sudovanja.

Sve sudije građanskog odjeljenja i vanparničnog referatu su ostvarili normu preko 100 %. 

 

 

3.      Prekršajni referat

 

           

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 3097 neriješenih prekršajnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 1712 a rješeno je 2391 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti da je rješen godišnji priliv i uvećana ažurnost prekršajnog odjeljenja za 679 predmeta.

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2017. god. bilo je ukupno 3130 neriješenih prekršajnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 1907 a rješeno je 1940 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti da je rješen godišnji priliv i uvećana ažurnost prekršajnog odjeljenja za 33 predmeta.

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2017. godinom kada je zaprimljeno 1907 a rješeno 1940 prekršajnih predmeta primjećujemo porast trenda povećanja ažurnosti prekršajnog odjeljenja. Priliv predmeta tokom 2017. godine je 13,52 % manji nego što je bio priliv u 2018., godini. Međutim broj rješenih predmeta tokom 2018. godine je za 23,24 % veći nego priliv u 2017. godini. Podaci potvrđuju da je tokom 2018. godine ovaj sud u prekršajnom referatu ostvario veoma dobar rezultat.

            U odnosu na predmete prekršajnog referata možemo konstatovati da je broj neriješenih predmeta osnovnog prekršajnog referata oznake Pr sasvim prihvatljiv jer se radi o broju koji je manji od godišnje norme jednog sudije. I drugi referati su u okviru prekršajnog referata prihvatljivi. Ovaj sud je konačno tokom 2018. godine uspio ostvariti umanjenje broja nerješenih Ips prekršajnih predmeta a što se nije ostvarilo u nekoliko zadnjih godina. Ostvareno je umanjenje od 405 Ips predmeta što predstavlja relan osnov za očekivanje daljeg smanjivanja broja nerješenih Ips predmeta i u narednom periodu.

Bitno je napomenuti da je sudijama prekršajnog referata dodijeljen određen broj izvršnih predmeta u svrhu sređivanja stanja u izvršnom referatu što je opet uticalo i na smanjenu mogućnost sudija prekršajnog referata da broj neriješenih prekršajnih predmeta još više umanje. Takođe primjećujemo da je najveći broj neriješenih predmeta prekršajnog referata iniciran tokom 2018. godine što ukazuje na postupanje suda u skladu sa hronološkim redom.

Sve sudije prekršajnog odjeljenja su ostvarili normu preko 100 %. 

 

 

4.      Ukupan rezultat po svim referatima

 

            U izvještajnom periodu u 2018.  godini zaprimljeno je ukupno 8623  predmeta, riješeno je 11655  predmeta i ostalo neriješeno 24527  predmeta čime je povećana ažurnost suda za 3032 predmeta odnosno 11,00 % u odnosu na ukupan broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda.

            U izvještajnom periodu u 2017.  godini zaprimljeno je ukupno 8688  predmeta, riješeno je 9859  predmeta i ostalo neriješeno 27558  predmeta čime je povećana ažurnost suda za 1171 predmet odnosno 4,07 %.

Tokom 2017. godine priliv je iznosio 8688  predmeta, riješeno je  9859 predmeta a ostalo ukupno neriješeno  27558 predmeta. Proizilazi da je u 2018. godini nastavljen trend ukupnog smanjenja broja neriješenih predmeta i povećanja stepena ukupne ažurnosti suda uz naročit uspijeh smanjenja broja nejrešenih Ips i Sokop predmeta.

 

 

V  OSTVARENI REZULTATI  U RADU NA STARIM PREDMETIMA

 

            Planom rješavanja predmeta za period 01.01. – 31.12.2018 godine  predviđeno je rješavanje 3785 predmeta. Predviđeno je rješavanje 1536 predmeta na izvršnom referatu, 750  predmeta na parničnom referatu, 357 predmeta na vanparničnom referatu, 287 predmeta  u krivičnom referatu i 855 predmeta u prekršajnom referatu.

 

U izvršnom referatu rješeno je ukupno 1154  predmeta ili 75,13 %, u parničnom referatu ukupno 654 predmeta ili 87,20 %, u vanparničnom referatu ukupno 329 predmeta ili 92,16 %, u krivičnom referatu ukupno 243 predmeta  ili 84,67 %, u prekršajnom referatu ukupno 847 predmeta ili 99,06 %.

Ukupno na nivou suda rješeno je 3227 predmeta iz Plana ili 85,26 %.  

 

Prema odredbama Uputstva za izradu Plana rješavanja predmeta propisano je minimalno 70% mjesečne odnosno godišnje norme  sudije na referatu na kojem radi. Na rješavanju starih predmeta angažovano je svih 10 sudija, stručni saradnik i predsjednik suda koji su  rješavali  predmete iz krivičnog, izvršnog, parničnog, vanparničnog i prekršajnog referata koji su im dodijeljeni u rad.

 

 

Tabelarni pregled realizacije Plana rješavanja predmeta Osnovnog suda u Gradišci za 2018 godinu:

 

Sudija

Procenat realizacije Plana

Krejić Veljko, predsjednik suda

82,16 %

Kasagić Predrag

84,67 %

Maletić Branimir

75,53 %

Đukić Desanka

87,22 %

Stepanović Snježana

89,39 %

Đorđević Irena

87,78 %

Kukić Lela

91,01 %

Beganović Haris

93,81 %

Sember Brana

94,87 %

Skakić Dragana

85,26 %

Grahovac Predrag

77,65 %

Malešević Biljana, stručni saradnik

72,94 %

 

 

 

 

Pregled neriješenih predmeta po starosti inicijalnog akta iz Plana u izvještajnom periodu (od 01.01.2018 do 31.12.2018. god)

 

 

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

prije 2000.g.

Ukupno

Izvršno

33

205

117

24

3

0

382

Krivično

9

13

17

1

0

0

44

Parnično

17

66

11

2

0

0

96

Prekršajno

7

0

1

0

0

0

8

Vanparnično

13

11

2

2

0

0

28

Ukupno

79

295

148

29

3

0

558

 

Pregled riješenih predmeta po starosti inicijalnog akta iz Plana u izvještajnom periodu (od 01.01.2018 do 31.12.2018. god.)

 

 

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

do 31.12. 2000.g.

Ukupno

Izvršno

82

477

466

118

10

1

1154

Krivično

42

109

73

13

4

2

243

Parnično

116

383

130

17

1

7

654

Prekršajno

731

63

36

17

0

0

847

Vanparnično

117

182

15

14

0

1

329

Ukupno

1088

1214

720

179

15

11

3227

 

 

VII  TRAJANJE POSTUPKA

 

            Prosječno trajanje postupka na referatima iznosi  427  dana što je umanjenje u odnosu na 2017. godinu kada je prosječno trjanje predmeta bilo 441 dan. Smanjeno je  trajanje postupka u izvršnom referatu sa 364 dan tokom 2017. godine na 266 dana u 2018. god. U parničnom referatu je u odnosu na 2017. godinu uvećano prosječno trajanje predmeta sa 496 na 558 dana. U prekršajnom referatu zabilježeno je smanjenje trajanja predmeta u odnosu na 2017. godinu sa 334 na 317 dana. Prosječno trajanje postupka na vanparničnom referatu je 141 dan što je manje nego u 2017. godini kada je postupak prosječno trajao 196 dana. Na krivičnom referatu je zabilježeno umanjenje prosječnog trajanja postupka tokom 2018. god. jer traje 176 dana u odnosu na 2017 god. kada je postupak prosječno trajao 183 dana.

 

            U parničnom referatu je evidentirano prosječno trajanje predmeta preko preko jedne godine jer je na dužinu trajanja postupka uticala nemogućnost ostvarenja  procesnih pretpostavki za  održavanje glavnih rasprava zbog migracije  stranaka, složenost vještačenja i drugi procesni razlozi koji su gore navedeni u glavi IV izvještaja. Analizom rada građanskog odjeljenja-parničnog referata možemo uočiti da je do povećanja trajanja rješenih predmeta došlo uprkos činjenici da je tokom 2018. na istom referatu rješen priliv i smanjen zaostatak za 383 predmeta.

Sud će preduzeti sve mjere da se nastavi trend smanjenja zaostatka što mora rezultirati i smanjenjem trajanja rješenih predmeta.

Kada je rječ o ostalim referatim možemo primjetiti da rješavanje predmeta traje u rokovima manjim od jedne godine.

 

 

VIII OSTVARENI REZULTATI U RADU NA PREDMETIMA KORUPCIJE, ORGANIZIOVANOG KRIMINALA I RATNIH ZLOČINA

 

      U izvještajnom periodu sud nije zaprimio ni jedan predmet koji se odnosi na primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

Ističemo da je ovaj sud sud prvostepene instance i nije nadležan da postupa u predmetima ratnog zoločina i organizovanog kriminala.    

 

 

IX ZASTARJELOST PREDMETA

 

            U izvještajnom periodu je nastupila apsolutna zastarjelost u 5 krivičnih predmeta i to  2 predmeta su bila u K fazi, 2 predmeta su bila u Kv i 1 predmet u Kps fazi. Sudije Osnovnog suda u Gradišci su maksimalno angažovani da se  rješavaju predmeti iz krivičnog  i prekršajnog referata, posebno iz najstarijih godina, da se izdaju potjernice i naredbe za dovođenje  optuženih ili okrivljenih osoba, kao i druge mjere i radnje  da se  predmeti u navedenim referatima okončaju prije nastupanja zastarjelosti. Međutim zastare su nastupile iz objektivnih razloga na koje sudije nisu mogli uticati. U 4 predmeta zastara je nastupila uslijed nedostupnosti optuženog ili drugih procesnih razloga dok je u 1 predmetu apsolutna zastara nastupila uslijed ostalih razloga. Slučajeva relativne zastare nije bilo.

 

 

      X ZAKLJUČNA ZAPAŽANJA O RADU SUDA

 

            U izvještajnom periodu  na osnovu informacija u statističkom izvještaju zaključujemo da je u izvještajnom periodu ostvaren veoma dobar rezultat jer je smanjen broj neriješenih predmeta za 1080 a broj predmeta rtv takse je umanjen za 1952 predmeta. Tokom izvještajnog perioda sud je smanjio zaostatak za ukupno 3032 predmeta. 

To predstavlja numerički osvrt na rezultate suda koji se ogledaju i u ostvarnoj normi od preko 100 % od strane svakog sudije i realizaciji Plana rješavanja predmeta za 2018. godinu od  85,26 %.   

            Zapaženi razultati su  ostvareni na svim referatima gdje je rješen priliv novih predmeta i umanjen zaostatak. Jedino odstupanje od ovog zaključka se odnosi na O predmete iz vanparničnog referata ali uzrok ove neželjene pojave leži u sporijem radu notara što se na sud održava na način da ima slabije statističke rezultate u odnosu na broj rješenih ostavinskih predmeta.

 

 

        XI MJERE ZA POBOLJŠANJE STANJA U SUDU

 

            Stalnom analizom praćenja svih referata uočeni su određene neželjene pojave u radu za koje je neophodno u narednom periodu u 2019. godini preduzeti određene mjere da bi se održao i čak poboljšao kvantitet i kvalitet u radu suda u odnosu na 2018. godinu.

 

Planirane mjere za poboljšanje rada su slijedeće:

-          poboljšati uslove rada  za sve zaposlene u sudu u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srpske i VSTS BiH na iznalaženju sredstava za dogradnju i adaptaciji sudske zgrade, izgradnjom  drugog ulaza sa adekvatnim prostorijama za prijemnu kancelariju, smještaj za sudsku policiju i radno osoblje Suda  koji obavlja poslove prijema i usmjeravanja  stranaka u sudskim postupcima i adekvatno uređenje sudnica  uz nabavku dodatne opreme,

-          povećati bezbjednost sudija, radnog osoblja i zgrade suda kroz dodatno povećanje broja sudskih policajaca u saradnji sa Ministarstvom pravde RS i Vrhovnim sudom RS, radi obezbjeđenja zgrade u toku i van radnog vremena,

-          održati ili poboljšati u prvom redu kvalitet u radu sudija, kvantitet u realizaciji Plana rješavanja predmeta za 2019. godinu i  obezbjediti veću odgovornost za obavljanje poslova  svih izvršilaca zaposlenih  u sudu,

-          stalno pratiti i smanjiti broj zastarjelih predmeta u krivičnom i prekršajnom referatu i te referate učiniti potpuno efikasnim sa smanjenjem dužine trajanja postupaka,

-          konstantno održavati mjesečno sjednice svih sudija, sjednice svih sudskih odjeljenja, uočavati tekuće probleme i brzo i efikasno  rješavati iste,

-          striktno postupati po Planu rješavanja predmeta za 2019. god., mjesečno održavati sjednice o ovom pitanju uz obavezu predsjednika suda  da sedmično  djeluje u radu sa pojedinim sudijama davajući smjernice za  efikasniji rad na starim nezavršenim predmetima,

-          smanjiti  neažurnost suda i dovesti ažurnost  u veći stepen, striktno poštujući utvrđene zakonske rokove po svim vrstama predmeta  i referata,

-          kadrovski ojačati sud  sa jednim sudijom i sudijskim asistentom,

-          u potpunosti završiti reorganizaciju Odjeljenja suda u Srpcu sa potpunim osposobljavanjem i stavljanjem u veću funkciju Odjeljenja suda u Srpcu, na koji način će se rasteretiti rad suda u sjedištu, rasporedom jednog sudije u Odjeljenje suda sa punim radnim vremenom, kroz CMS program preko pisarnice Odjeljenja zavoditi predmete da ostaju u Odjeljenju i kroz CMS omogućiti da se predmeti dodjeljuju u rad sudiji koji je u Odjeljenju, te da ostaju u Odjeljenju suda, te vratiti svu raniju arhivu i formirati arhivu u Odjeljenju suda u Srpcu,

-          nastaviti  sa aktivnostima na opremanju zgrade i uvođenju nove opreme u Odjeljenje suda u Srpcu.

 

 

 

Prilog:

-          statistički izvještaj o radu Osnovnog suda u Gradišci za 2018. godinu

-          statistički izvještaj o radu Osnovnog suda u Gradišci za 2017. godinu

 

 

 

                                                                      PREDSJEDNIK SUDA

 

                                                                          Krejić Veljko  s.r.

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Godišnja informacija o realizaciji Plana rješavanja predmeta za 2018.godinu

04.01.2019.

Broj : 072-0-Su-19-000019

Dana, 04.01.2019. godine

 

 

GODIŠNJA INFORMACIJA O PROVOĐENJU PLANA RJEŠAVANJA PREDMETA ZA 2018. GOD. OSNOVNOG SUDA U GRADIŠCI

 

 

            U skladu sa Uputstvom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za izradu Plana rješavanja predmeta (prečišćen tekst) broj: 12-08-6-37-280/2016 od 14.12.2016. god., (u daljem tekstu: Uputstvo) predsjednik Osnovnog suda u Gradišci donio je Plan rješavanja predmeta za 2018. godinu broj: 072-0-Su-18-000039 od 12.01.2018.godine, (u daljem tekstu: Plan).

            Navedenim Planom definisano je praćenje realizacije Plana i obaveza dostavljanja polugodišnje i godišnje informacije o provođenju Plana.

 

Informacija o provođenju Plana za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine u skladu sa članom 17. stav 1) Uputstva  sadrži:

 

a) ocjenu u pogledu stepena realizacije Plana, (starosna struktura riješenih i neriješenih predmeta iz plana)

b) razloge eventualne nepotpune realizacije Plana,

c) ukupan broj riješenih predmeta u izvještajnom periodu sa starosnom strukturom, (bez predmeta sa oznakom ,,Kom“)

d) ukupan broj neriješenih predmeta na kraju izvještajnog perioda, sa starosnom strukturom, (bez predmeta sa oznakom faze ,,Kom“)

e) broj predmeta koji se nisu mogli riješiti u izvještajnom periodu uslijed procesnih ili drugih zakonskih smetnji

            Relevatni period na koji se Plan primjenjuje kao i period na koji se izvještaj odnosi je vremenski raspon od 01.01.2018. do 31.12.2018. god. Plan se odnosi na predmete izvršnog, parničnog, vanparničnog, krivičnog i prekršajnog referata a sačinjen je na osnovu tabelarnog pregleda neriješenih predmeta po starosti inicijalnog akta na dan 31.12.2017. god.

 

 

 

 

 

 

 

Član 17. stav 1. tačka a) Uputstva

·         Ocjena u pogledu stepena realizacije Plana, (starosna struktura riješenih i neriješenih predmeta iz plana)

 

 

            Realizacija Plana rješavanja predmeta na dan 31.12.2018. godine (starosna struktura riješenih i nerješenih predmeta)

 

 

Tabela I – Pregled riješenih predmeta po starosti inicijalnog akta iz Plana u izvještajnom periodu (od 01.01.2018 do 31.12.2018. god.)

 

 

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

do 31.12. 2000.g.

Ukupno

Izvršno

82

477

466

118

10

1

1154

Krivično

42

109

73

13

4

2

243

Parnično

116

383

130

17

1

7

654

Prekršajno

731

63

36

17

0

0

847

Vanparnično

117

182

15

14

0

1

329

Ukupno

1088

1214

720

179

15

11

3227

 

 

 

 

Tabela II – Pregled neriješenih predmeta po starosti inicijalnog akta iz Plana u izvještajnom periodu (od 01.01.2018 do 31.12.2018. god)

 

 

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

prije 2000.g.

Br.pred. koji se ne mogu r. iz pr, razloga

Ukupno

Izvršno

33

205

117

24

3

0

 

382

Krivično

9

13

17

1

0

0

4

44

Parnično

17

66

11

2

0

0

 

96

Prekršajno

7

0

1

0

0

0

 

8

Vanparnično

13

11

2

2

0

0

 

28

Ukupno

79

295

148

29

3

0

4

558

 

 

            Plan rješavanja predmeta za 2018. godinu je realizovan 85,26 %.

            Postavlja se pitanje iz kojeg razloga Plan nije stoprocentno realizovan.   Odgovor na postavljeno pitanje leži u objektivnim okolnostima koje onemogućavaju da sud ostvari stoprocentni rezultat.

 

 

 

 

 

Član 17. stav 1. tačka b) Uputstva

·         Razlozi nepotpune realizacije Plana,

 

            Razlozi za nepotpunu realizaciju Plana rješavanja predmeta za 2018 godinu će u daljem dijelu informacije biti izloženi po referatima.

            Ukupan broj predmeta na parničnom referatu  koji je obuhvaćen Planom je 750 predmeta. Analiza provođenja Plana je razmatrana na sjednicama građanskog odjeljenja te na stručnom kolegiju sudija.

Od ukupno 750 parničnih predmeta obuhvaćenih Planom riješeno je 654 predmeta, odnosno 87,20 % dok je ostalo neriješenih 96 parničnih predmeta, odnosno 12,80 %.

Zaključak u pogledu ocjene stepena realizacije Plana u odnosu na predmete parničnog referata je da je Plan realizovan u veoma dobrom dijelu. Brojni objektivni faktori su uticali na stepen realizacije Plana. U određenom broju predmeta stranke su strani državljani za koje tužilac ne zna adresu te im se zbog navedenih procesnih smetnji ne može uručiti tužba, poziv, niti bilo koje drugo pismeno, problem nepoznatih i netačnih adresa tužilačke i tužene strane, smrt stranaka u toku postupka, rješavanje prethodnih pitanja u drugim postupcima i predmetima, čekanje saglasnosti Ministarstva pravde Republike Srpske za advokate sa područja drugih bivših republika SFRJ za zastupanje stranaka stranih državljana u ovim predmetima.

Osim naprijed navedenog u dosta predmeta u kojima je boravište tuženog nepoznato postupajuće sudije su primjenom Zakona o parničnom postupku tuženom postavljali privremenog zastupnika te su od tužioca tražili da dostavi tačnu adresu tuženih te su primjenom istog člana nakon što tužilačka strana predujmi potrebne troškove objavljivali oglas u najmanje jednim dnevnim novinama. Stoga je dosta vremena potrošeno na pokušaj utvrđivanja adrese nedostupnih stranaka, te su se nakon napred navedenih procesnih radnji stekli uslovi za zakazivanje pripremnog ročišta i glavne rasprave ali što na kraju rezultira protekom relativno dosta vremena i otežane realizacije Plana. U pojedinim predmetima u kojima je poznata adresa stranaka u inostranstvu dostava poziva i drugih pismena se vrši zamolbenim putem posredstvom Ministarstva pravde BiH što je dug postupak pružanja pravne pomoći pogotovo kod stranaka koje imaju prebivalište, odnosno boravište u prekomorskim zemljama. U pojedinim predmetima na prijedlog stranaka čeka se ishod prethodnog pitanja (okončanje ostavinskog ili krivičnog postupka), zatim i same stranke svojim postupcima i prijedlozima utiču na tok postupka tako što nezadovoljne nalazom i mišljenjem vještaka zahtjevaju vještačenje po drugom vještaku, a zatim i nadvještačenje.

Dakle, svi napred navedeni faktori su značajno uticali na realizaciju Plana u odnosu na parnične predmete te se konstatuje da su skoro svi predmeti u fazi raspravljanja.

           

Od ukupno 287 krivičnih predmeta obuhvaćenih Planom riješeno je 243 predmeta, odnosno 84,67 % dok je ostalo neriješena 44 krivična predmeta, odnosno 15,33 %.

Zaključak u pogledu ocjene stepena realizacije Plana u odnosu na predmete krivičnog referata je da je Plan realizovan u veoma dobrom procentu. Plan nije realizovan u cjelosti iz objektivnih razloga uglavnom zbog nedostupnosti optuženog i nepostojanja procesnih pretpostavki za provođenje glavnog pretresa i ostalih procesnih radnji u skladu sa ZKP. Međutim, još jedan veoma bitan faktor koji je uticao na nepotpunu realizaciju Plana u krivičnom referatu je zaduženje sudija navedenog referata izvršnim predmetima. Ova mjera je bila neophodna radi saniranja teškog stanja u izvršnom referatu čiji zaostaci su teško opterećivali krajnji rezultat rada suda. 

 

Od ukupno 1536 izvršnih predmeta obuhvaćenih Planom riješeno je 1154 predmeta, odnosno 75,13 % dok je ostalo neriješenih 382 predmetaa, odnosno oko 24,87 %.

Zaključak u pogledu ocjene stepena realizacije Plana u odnosu na predmete izvršnog referata je da je Plan realizovan na veoma dobrom nivou. Potrebno je istaći da sud radi u naročito otežanim uslovima zbog blokiranja računa Banke Srpske na čijim računima je Ministarstvo finansija Repbulike Srpske otvorilo žiro račun koji je služio u svrhe sudskog depozita ovog suda. Predujmovi u mnogim izvršnim postupcima su time prosto nestali i to stanje traje od kraja 2015. godine do danas. Opisana situacija sa sudskim depozitom je pogodila cjelokupno poslovanje suda i rad svih referata ali se najdublje odrazila na ažurnost izvršnog referata.

Pored navedenog bitno je istaći da je izvršni referat najteži za ostvarenje norme i samim time za realizaciju Plana. Specifičnost ovog referata se ogleda u tome što je neophodno preduzeti veliki broj radnji u cilju provođenja rješenja o izvršenju a krajnji rezultat je veoma upitan i samim time namirenje tražioca izvršenja. Najmanji je broj izvršnih predmeta u kojima se predlaže izvršenje zaplijenom novačnih sredstava na tekućem računu izvršenika i prenošenjem zaplijenjenih sredstava na račun tražioca izvršenja. Čak i u takvim slučjevima se najčešće vrši uplata sa računa izvršenika na račun tražioca izvršenja u ratama a što sve traje godinama.

Najčešće se traži izvršenje popisom, pljenidbom i prodajom pokretnih stvari izvršenika a što veoma često rezultira time da se utvrdi da izvršenik nema stvari koje mogu biti predmet prodaje, ili se uloži prigovor trećeg lica, ili nema zainteresovanih lica za kupovinu zaplijenjenih stvari te se od izvršenika traži da promjeni sredstvo i predmet izvršenja. To su samo neki od razloga koji najčešće utiču na dugotrajnost izvršnih postupaka pred ovim sudom i samim time na stepen realizccije Plana.        

 

Od ukupno 357 vanparničnih predmeta obuhvaćenih Planom riješeno je 327 predmeta, odnosno 92.16 % dok je ostalo neriješenih 28 predmeta, odnosno 7,84 %.

Zaključak u pogledu ocjene stepena realizacije Plana u odnosu na predmete vanparničnog referata je da je Plan realizovan u odličnom procentu.

 

Od ukupno 855 predmeta prekršajnog referata obuhvaćenih Planom riješeno je 847 predmeta, odnosno 99,06 %. dok je ostalo neriješeno 8 predmeta odnosno 0,94 %.

Smatramo da je Plan u odnosu na predmete prekršajnog referata realizovan u odličnom procentu.

 

 

Član 17. stav 1. tačka c) Uputstva

·         Ukupan broj riješenih predmeta u izvještajnom periodu sa starosnom strukturom, (bez predmeta sa oznakom ,,Kom“)

 

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

2000.g. i prije

Ukupno

Izvršno

774

490

73

4

0

0

1341

Krivično

283

71

9

0

3

0

366

Parnično

566

365

29

0

0

0

960

Prekršajno

1038

299

530

0

0

0

1867

Vanparnično

481

245

3

0

0

0

729

Ukupno

3142

1470

644

4

3

0

5263

 

 

 

 

 

 

Član 17. stav 1. tačka d) Uputstva

·         Ukupan broj neriješenih predmeta na kraju izvještajnog perioda, sa starosnom strukturom, (bez predmeta sa oznakom faze ,,Kom“)

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

2000.g. i prije

Br.pred. koji se ne mogu r. iz pr, razloga

Ukupno

Izvršno

276

233

29

2

0

0

 

540

Krivično

47

13

9

8

2

1

4

84

Parnično

235

161

2

1

0

0

 

399

Prekršajno

478

449

303

0

0

0

 

1230

Vanparnično

388

30

1

0

0

0

 

419

Ukupno

1424

886

344

11

2

1

4

2672

 

 

 

Član 17. stav 1. tačka e) Uputstva

·         Broj predmeta koji se nisu mogli riješiti u izvještajnom periodu uslijed procesnih ili drugih zakonskih smetnji u skladu sa članom 3. stav 1. tačka (g) uputstva

 

            Tokom izvještajnog perioda 4 predmeta se nije moglo rješiti uslijed procesnih ili drugih zakonskih smetnji. Riječ je o predmetima krivičnog referata. To je posljedica objektivnih razloga zbog nedostupnosti optuženog i nepostojanja procesnih pretpostavki za provođenje glavog pretresa i ostalih procesnih radnji u skladu sa ZKP.   

 

 

 

S poštovanjem,

Predsjednik suda

 

Veljko Krejić

 

 

 

 

Prilog:

-  Realizacija Plana rješavanja predmeta za 2018. godinu, (Izvještaj iz CMS)


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Izvještaj o poštivanju rokova 2018

03.01.2018.

Broj: 072-0-Su-18-000011

Dana: 05.01.2018. godine

 

 

 

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET

BOSNE I HERCEGOVINE

S A R A JE V O

Odjel za pravosudnu upravu

Kraljice Jelene 88

71 000 Sarajevo

 

 

OKRUŽNI SUD U

BANJOJ LUCI

n/r

predsjednice suda

 

 

 

PREDMET: Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.2017. god. do 31.12.2017. god., dostavlja se

 

 

Naziv suda: Osnovni sud u Gradišci
Datum: 05.01.2018. god.

 

Analiza pokazatelja iz statističkog izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova: 

 

      U Osnovnom sudu u Gradišci statistički izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova pokazuje da su u malom procentu prekoračeni predvidivi rokovi.

      Razlog tome je što je sud u veoma dobroj mjeri ostvario rezultat na godišnjem nivou kojim je prevazišao  sudijsku normu od 100% i što je Plan rješavanja predmeta realizovan procentualno izraženo 81,23 %, tako da je u malom obimu broj predmeta prešao predvidivi rok.

Najvažniji uzrok postojećeg prekoračenja rokova (optimalnih i predvidivih) je nedostajući broja sudija obzirom na broj predmeta koji duži svaki sudija ponaosob. Nedostatak sudija i prezaduženost predmetima su direktni uzroci koji za posljedicu imaju prekoračenje rokova. Treba napomenuti i to da se nastoji da sudije budu ravnomjerno opterećene brojem predmeta, sa posebnom pažnjom da ne dođe do zastarjelosti u krivičnim i prekršajnim predmetima, gdje su, pogotovo, u prekršajnim predmetima rokovi relativne zastare  za vođenje prekršajnog postupka kratki. Ono što djeluje kao otežavajući faktor u pogledu postupanja u skladu sa optimalnim odnosno predvidivim rokovima predstavlja angažovanje skoro svih sudija na rješavanju izvršnih predmeta a što umanjuje realnu mogućnost da sudije ažurno postupaju u svojim osnovnim referatima. Treba pomenuti i stanje u parničnom referatu kao jedan od faktora koji otežavaju postupanje ovog suda u skladu sa optimalnim rokovima. Krajem 2017. godine ostalo je neriješenih 2959 neriješenih parničnih predmeta a što predstavlja 9,67 godišnjih sudijskih normi i to u situaciji kada je tokom 2017. godine ostvaren rezultat od 372 rješena parnična predmeta više u odnosu na godišnji priliv.  Takođe i izuzimanje stručnih saradnika da postupaju samostalno u određenim predmetima u Republici Srpskoj je onemogućilo brže rješavanje predmeta, posebno Mal predmeta, gdje je njihov doprinos bio značajan. Potrebno je istaknuti i to da je glavni razlog za veliki broj neriješenih predmeta sa prekoračenjem predividivih rokova otežano pozivanje stranaka zbog njihove odsutnosti i nedostupnosti jer je poznato da veliki broj istih živi i prebiva u zemljama van granica BiH. Ova situacija se posebno ističe na izvršnim i ostavinskim predmetima gdje je u postupku u jednom predmetu više nasljednika. Kod određenog broja krivičnih predmeta karakteristično je da i pored izdatih naredbi je onemogućena dostupnost optuženih i osuđenih, a što je za posljedicu direktno ima prekoračenje predvidivih rokova na koje sud nije mogao uticati.

Od ukupno riješenih 5773. predmeta u izvještajnom periodu 4800 predmeta je riješeno u okviru optimalnih i predvidivih rokova ili 83,14 % dok je od ukupno 12488 predmeta u radu ostalo neriješenih 1664 sa prekoračenjem predvidivih rokova ili 13,16 %.

 

Analiza raspoloživih resursa u sudu:

 

Ljudski resursi su iskorišteni maksimalno, a sudije su ispunile sudijsku normu sa procentom većim od 100%.

U Osnovnom sudu u Gradišci trenutno radi 11 sudija i jedan stručni saradnik, odnosno 10 sudija, i predsjednik suda koji 50% radnog vremena radi kao sudija a 50% vremena radi kao predsjednik suda.

VSTS BiH je odobrio angažovanje još jednog sudije a tokom 2017. godine Ministarstvo pravde RS je dalo potvrdu da su obezbijeđena sredstva za imenovanje jednog sudije i jednog radnika te se čeka provođenje konkursne procedure.

Iz statističkog izvještaja o poštovanju optimalnih i predvidivih rokova vidljivo je da je sud u izvještajnom periodu imao u radu ukupno 12488 predmeta a što je nešto više od 1135 predmeta po sudiji a što predstavlja enormno veliki broj predmeta(ne raunajući predmete koji nisu uvedeni u CMS, npr. SOKOP),.. Međutim ipak primjećujemo pozitivan pomak u odnosu na 2016. godinu kada je sud bio opterećen sa 1171 predmet po sudiji.  

Takođe, potrebno je imati u vidu da ovaj sud ima odjeljenje u Srpcu, tako da se dio vremena  gubi na putovanjima do i u povratku iz odjeljenja kada su zakazane rasprave i pretresi što takođe utiče na dužinu postupanja u predmetima. Imajući u vidu naprijed iznesene pokazatelje, vidljivo je da se poštuje plan rješavanja starih predmeta, da je ispunjena kolektivna orijentaciona norma, tako da se prekoračenje rokova ne može dovesti u vezu sa propustima sudija, radnika suda i organizacije rada u sudu. 

 

Analiza „perioda neaktivnosti“ u predmetima:

 

U procentualno malom broju predmeta koji su prešli predvidivi rok moglo je doći do „perioda neaktivnosti“, zbog velikog broja predmeta za svakog pojedinog sudiju. Razlog za „periode neaktivnosti“ je u većem broju preostalih-neriješenih i novopristiglih predmeta.

Analizom i pregledom predmeta da se zaključiti da su uzroci ,,perioda neaktivnosti,, ; na izvršnom referatu, nedostatak podataka o adresi izvršenika, predmeti u kojima su predmet nekretnine velike vrijednosti na kojima je više hipotekarnih povjerilaca, bezuspješni popisi pokretnih stvari kao i traženje odlaganja izvršenja na zahtjev tražioca izvršenja, na ostavinskom referatu: brojni nasljednici, raseljenost stanovništva i nedostatak podataka i adresa stranaka, neažurnost stranaka u dostavljanju tražene dokumentacije kao i upućivanje stranaka na parnicu, na krivičnom referatu; nedostupnost optuženih za kojima su raspisane centralne i međunarodne potjernice ili upućene međunarodne zamolnice. Brojni su uzorci perioda nekativnosti u parničnom referatu od kojih izdvajamo određeni broj predmeta gdje su stranke strani državljani za koje tužilac ne zna adresu te im se zbog navedenih procesnih smetnji ne može uručiti tužba, poziv, niti bilo koje drugo pismeno, problem nepoznatih i netačnih adresa tužilačke i tužene strane, smrt stranaka u toku postupka, rješavanje prethodnih pitanja u drugim postupcima i predmetima, čekanje saglasnosti Ministarstva pravde Republike Srpske za advokate sa područja drugih bivših republika SFRJ za zastupanje stranaka stranih državljana u ovim predmetima. Osim napred navedenog u dosta predmeta u kojima je boravište tuženog nepoznato postupajuće sudije su primjenom Zakona o parničnom postupku tuženom postavljali privremenog zastupnika te su od tužioca tražili da dostavi tačnu adresu tuženih te su primjenom istog člana nakon što tužilačka strana predujmi potrebne troškove objavljivali oglas u najmanje jednim dnevnim novinama. Stoga je dosta vremena potrošeno na pokušaj utvrđivanja adrese nedostupnih stranaka, te su se nakon napred navedenih procesnih radnji stekli uslovi za zakazivanje pripremnog ročišta i glavne rasprave ali što na kraju rezultira protekom relativno dosta vremena i otežanog postupanja u optimalnih i predvidivim rokovima. U pojedinim predmetima u kojima je poznata adresa stranaka u inostranstvu dostava poziva i drugih pismena se vrši zamolbenim putem posredstvom Ministarstva pravde BiH što je inače prilično dug postupak korespodencije pružanja pravne pomoći pogotovo kod stranaka koje imaju prebivalište, odnosno boravište u prekomorskim zemljama. U pojedinim predmetima na prijedlog stranaka čeka se ishod prethodnog pitanja (okončanje ostavinskog ili krivičnog postupka), zatim i same stranke svojim postupcima i prijedlozima utiču na tok postupka tako što nezadovoljne nalazom i mišljenjem vještaka zahtjevaju vještačenje po drugom vještaku, a zatim i nadvještačenje. Dakle, svi napred navedeni faktori značajno utiču na postupanje u optimalnim i predvidivim rokovima u odnosu na parnične predmete.

 

Prijedlog mjera kako bi se utvrđeni predvidivi rokovi skraćivali i približavali optimalnim rokovima:

 

Pošto se ne može uticati na dinamiku priliva predmeta, od kojih u najvećoj mjeri zavise predvidivi rokovi, način za njihovo smanjivanje je u povećanju broja sudija kao i shodno tome zapošljavanju ostalih radnika suda.

Osnivanje Osnovnog suda u Srpcu bi takođe doprinijelo smanjenju rokova.

Takođe bi se nosiocima pravosudne funkcije vlasti trebalo od strane Ministarstva pravde RS omogućiti da uzmu ozbiljnije učešće u izradi zakona a na što ukazuje sadašnja situacija u kojoj nedorečenost pojedinih zakonskih propisa uzrokuje prekoračenje rokova, kao što je npr. Zakon o izvršnom postupku.

Potrebno je iznaći efikasnije načine dostave sudskih pismena jer dostava od strane Pošta Srpske često uzrokuju nepotrebno prekoračenja rokova kao posljedica nekvalitetne dostave.   

 

 

Ostalo:

 

 

 

Prilog:

-          Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova od 01.01. do 31.12.2017. god., izvod iz CMS

 

 

 

Predsjednik suda

 

Veljko Krejić

 

 

 

 

 

Dostaviti:

-          naslovu 2x i

-          a/a.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Izvještaj realizacije Plana 2017 godišnji

04.02.2018.

Broj : 072-0-Su-18-000 003

Dana, 03.01.2018. godine

 

 

OKRUŽNI SUD U BANJOJ LUCI      

n/r

Marija Ančić Zgonjanin, predsjednica suda

 

 

PREDMET: Godišnja informacija o provođenju Plana rješavanja predmeta za 2017. god. Osnovnog suda u Gradišci, dostavlja se

 

 

            U skladu sa Uputstvom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za izradu Plana rješavanja predmeta (prečišćen tekst) broj: 12-08-6-37-280/2016 od 14.12.2016. god., (u daljem tekstu: Uputstvo) predsjednik Osnovnog suda u Gradišci donio je Plan rješavanja predmeta za 2017. godinu broj: 072-0-Su-17-0000 17  od 13.01.2017.godine, (u daljem tekstu: Plan).

            Navedenim Planom definisano je praćenje realizacije Plana i obaveza dostavljanja polugodišnje i godišnje informacije o provođenju Plana.

 

Informacija o provođenju Plana za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine u skladu sa članom 17. stav 1) Uputstva  sadrži:

 

a) ocjenu u pogledu stepena realizacije Plana, (starosna struktura riješenih i neriješenih predmeta iz plana)

b) razloge eventualne nepotpune realizacije Plana,

c) ukupan broj riješenih predmeta u izvještajnom periodu sa starosnom strukturom, (bez predmeta sa oznakom ,,Kom“)

d) ukupan broj neriješenih predmeta na kraju izvještajnog perioda, sa starosnom strukturom, (bez predmeta sa oznakom faze ,,Kom“)

e) broj predmeta koji se nisu mogli riješiti u izvještajnom periodu uslijed procesnih ili drugih zakonskih smetnji

            Relevatni period na koji se Plan primjenjuje je cjelokupna 2017. godina. Plan se odnosi na predmete izvršnog, parničnog, vanparničnog, krivičnog, prekršajnog i sticajem okolnosti u određenom dijelu privrednog referata prema tabelarnom pregledu neriješenih predmeta po starosti inicijalnog akta.

 

 

 

 

 

 

 

Član 17. stav 1. tačka a) Uputstva

·         Ocjena u pogledu stepena realizacije Plana, (starosna struktura riješenih i neriješenih predmeta iz plana)

 

 

            Realizacija Plana rješavanja predmeta za 2017. godinu (starosna struktura riješenih i nerješenih predmeta)

 

 

Tabela I – Pregled riješenih predmeta po starosti inicijalnog akta iz Plana u izvještajnom periodu (od 1.1.2017 do 31.12.2017) – bez Kom predmeta

 

 

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

do 31.12. 2000.g.

Ukupno

Izvršno

0

337

519

157

13

3

1029

Krivično

0

77

94

19

1

0

191

Parnično

0

281

325

9

1

5

621

Prekršajno

0

197

168

18

0

0

383

Privredno

0

5

4

0

0

0

9

Vanparnično

0

384

65

18

0

0

467

Ukupno

0

1281

1175

221

15

8

2700

 

 

 

 

Tabela II – Pregled neriješenih predmeta po starosti inicijalnog akta iz plana u izvještajnom periodu na dan 31.12.2017.  – bez Kom predmeta

 

 

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

prije 2000.g.

Br.pred. koji se ne mogu r. iz pr, razloga

Ukupno

Izvršno

0

146

197

59

7

0

 

409

Krivično

0

20

27

4

0

0

22

51

Parnično

0

61

62

6

0

0

 

129

Prekršajno

0

0

0

0

0

0

 

0

Privredno

0

0

0

0

0

0

 

0

Vanparnično

0

29

4

2

0

0

 

35

Ukupno

0

256

290

71

7

0

22

624

 

 

            Plan rješavanja predmeta za 2017. godinu je procentualno realizovan 81,23 %. Smatramo da je ostvaren veoma dobar raezultat a pogotovo kada se izvrši poređenje sa prošlogodišnjim rezultatima. Kada je riječ o starosnoj strukturi rješenih i neriješenih predmeta iz Plana smatramo da gornji statistički podaci podržavaju zaključak da se sud u najvećoj realnoj mjeri pridržavao Plana i načelu rješavanja predmeta u skladu sa hronološkim redom.  

            Postavlja se pitanje iz kojeg razloga Plan nije u cjelosti realizovan.  Odgovor na postavljeno pitanje leži u objektivnim okolnostima koje onemogućavaju da sud ostvari potpunu podudarnost realizacije Plana i ostvrenog cjelokupanog rezultata rada suda, a što će biti obrađeno u daljem dijelu informacije.

 

 

 

Član 17. stav 1. tačka b) Uputstva

·         Razlozi nepotpune realizacije Plana,

 

            Razlozi za nepotpunu realizaciju Plana rješavanja predmeta za 2017 godinu će u daljem dijelu informacije biti izloženi po referatima.

            Ukupan broj predmeta na parničnom referatu  koji je obuhvaćen Planom je 750 predmeta. Analiza provođenja Plana je razmatrana na sjednicama građanskog odjeljenja te na stručnom kolegiju sudija.

U izvještajnom periodu od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine od ukupno 750 parničnih predmeta obuhvaćenih Planom riješeno je 621 predmet, odnosno 82,80 % dok je ostalo neriješenih 129 parničnih predmeta, odnosno 17,2 %.

Zaključak u pogledu ocjene stepena realizacije Plana u odnosu na predmete parničnog referata je da je Plan realizovan u veoma dobrom dijelu. Brojni objektivni faktori su uticali na stepen realizacije Plana. Jedan od bitnih faktora je višestruko ukidanje odluka po žalbi u drugom stepenu i vraćanje prvostepenom sudu na ponovni postupak. U određenom broju predmeta stranke su strani državljani za koje tužilac ne zna adresu te im se zbog navedenih procesnih smetnji ne može uručiti tužba, poziv, niti bilo koje drugo pismeno, problem nepoznatih i netačnih adresa tužilačke i tužene strane, smrt stranaka u toku postupka, rješavanje prethodnih pitanja u drugim postupcima i predmetima, čekanje saglasnosti Ministarstva pravde Republike Srpske za advokate sa područja drugih bivših republika SFRJ za zastupanje stranaka stranih državljana u ovim predmetima.

Osim napred navedenog u dosta predmeta u kojima je boravište tuženog nepoznato postupajuće sudije su primjenom Zakona o parničnom postupku tuženom postavljali privremenog zastupnika te su od tužioca tražili da dostavi tačnu adresu tuženih te su primjenom istog člana nakon što tužilačka strana predujmi potrebne troškove objavljivali oglas u najmanje jednim dnevnim novinama. Stoga je dosta vremena potrošeno na pokušaj utvrđivanja adrese nedostupnih stranaka, te su se nakon napred navedenih procesnih radnji stekli uslovi za zakazivanje pripremnog ročišta i glavne rasprave ali što na kraju rezultira protekom relativno dosta vremena i otežane realizacije Plana. U pojedinim predmetima u kojima je poznata adresa stranaka u inostranstvu dostava poziva i drugih pismena se vrši zamolbenim putem posredstvom Ministarstva pravde BiH što je inače prilično dug postupak korespodencije pružanja pravne pomoći pogotovo kod stranaka koje imaju prebivalište, odnosno boravište u prekomorskim zemljama. U pojedinim predmetima na prijedlog stranaka čeka se ishod prethodnog pitanja (okončanje ostavinskog ili krivičnog postupka), zatim i same stranke svojim postupcima i prijedlozima utiču na tok postupka tako što nezadovoljne nalazom i mišljenjem vještaka zahtjevaju vještačenje po drugom vještaku, a zatim i nadvještačenje.

Dakle, svi napred navedeni faktori su značajno uticali na realizaciju Plana u odnosu na parnične predmete te se konstatuje da su skoro svi predmeti u fazi raspravljanja.

           

U izvještajnom periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017 .godine od ukupno 242 krivična predmeta obuhvaćenih Planom riješen je 191 predmet, odnosno 78,93 % dok je ostalo neriješenih 51 krivični predmet, odnosno 21,07 %.

Zaključak u pogledu ocjene stepena realizacije Plana u odnosu na predmete krivičnog referata je da je Plan realizovan u veoma dobrom procentu. Plan nije realizovan u cjelosti iz objektivnih razloga uglavnom zbog nedostupnosti optuženog i nepostojanja procesnih pretpostavki za provođenje glavog pretresa i ostalih procesnih radnji u skladu sa ZKP.

 

U izvještajnom periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine od ukupno 1438 izvršnih predmeta obuhvaćenih Planom riješeno je ukupno 1029 predmeta, odnosno 71,56 % dok je ostalo neriješenih 409 predmeta, odnosno oko 28,44 %.

Zaključak u pogledu ocjene stepena realizacije Plana u odnosu na predmete izvršnog referata je da je Plan realizovan na veoma dobrom nivou. Potrebno je istaći da je sud radio u naročito otežanim uslovima zbog blokiranja računa Banke Srpske na čijim računima je Ministarstvo finansija Repbulike Srpske otvorilo žiro račun koji je služio u svrhe sudskog depozita ovog suda. Predujmovi u mnogim izvršnim postupcima su time prosto nestali i to stanje traje od kraja 2015. godine do danas. Opisana situacija sa sudskim depozitom je pogodila cjelokupno poslovanje suda i rad svih referata ali se najdublje odrazila na ažurnost izvršnog referata.

Pored navedenog bitno je istaći da je izvršni referat najteži za ostvarenje norme i samim time za realizaciju Plana. Specifičnost ovog referata se ogleda u tome što je neophodno preduzeti veliki broj radnji u cilju provođenja rješenja o izvršenju a krajnji rezultat je veoma upitan i samim time namirenje tražioca izvršenja. Najmanji je broj izvršnih predmeta u kojima se predlaže izvršenje zaplijenom novačnih sredstava na tekućem računu izvršenika i prenošenjem zaplijenjenih sredstava na račun tražioca izvršenja. Čak i u takvim slučjevima se najčešće vrši uplata sa računa izvršenika na račun tražioca izvršenja u ratama a što sve traje godinama.

Najčešće se traži izvršenje popisom, pljenidbom i prodajom pokretnih stvari izvršenika a što veoma često rezultira time da se utvrdi da izvršenik nema stvari koje mogu biti predmet prodaje, ili se uloži prigovor trećeg lica, ili nema zainteresovanih lica za kupovinu zaplijenjenih stvari te se od izvršenika traži da promjeni sredstvo i predmet izvršenja. To su sami neki od razloga koji najčešće utiču na dugotrajnost izvršnih postupaka pred ovim sudom i samim time na stepen realizccije Plana.        

 

U izvještajnom periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine od ukupno 502 vanparnična predmeta obuhvaćenih Planom riješeno je ukupno 467 predmeta, odnosno 93,03 % dok je ostalo neriješenih 35 predmeta, odnosno 6,97 %.

Zaključak u pogledu ocjene stepena realizacije Plana u odnosu na predmete vanparničnog referata je da je Plan realizovan u odličnom procentu.

 

U izvještajnom periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine od ukupno 383 predmeta prekršajnog referata obuhvaćenih Planom riješeno je svih 383 predmeta, odnosno 100,00 %. Plan je u odnosu na predmete prekršajnog referata realizovan u idealnom procentu.

 

U izvještajnom periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine od ukupno 9 predmeta privrednog referata obuhvaćenih Planom riješeno je svih 9 predmeta, odnosno 100,00 %. Međutim, smatramo da ovom dijelu Plana ne treba pridavati naročitu pažnju jer su se predmeti privrednog referata kod ovog suda pojavljivali iz razloga pogrešnog zavođenja od strane sudske administracije. Svi predmeti privrednog referata su ustupljeni u rad nadležnom sudu i dobro je da ih više nema u evidencijama protoka predmeta.

 

 

 

 

 

 

 

Član 17. stav 1. tačka c) Uputstva

·         Ukupan broj riješenih predmeta u izvještajnom periodu sa starosnom strukturom, (bez predmeta sa oznakom ,,Kom“)

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

2000.g. i prije

Ukupno

Izvršno

136

987

194

9

0

0

1326

Krivično

600

289

41

4

0

0

934

Parnično

157

834

75

0

0

0

1066

Prekršajno

391

1186

363

0

0

0

1940

Privredno

6

7

4

0

0

0

17

Vanparnično

650

888

51

2

0

0

1591

Ukupno

1940

4191

728

15

0

0

6874

 

 

Član 17. stav 1. tačka d) Uputstva

·         Ukupan broj neriješenih predmeta na kraju izvještajnog perioda, sa starosnom strukturom, (bez predmeta sa oznakom faze ,,Kom“)

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

2000.g. i prije

Br.pred. koji se ne mogu r. iz pr, razloga

Ukupno

Izvršno

1050

723

102

6

0

0

 

1881

Krivično

329

86

20

8

5

1

22

449

Parnično

801

526

31

1

0

0

 

1359

Prekršajno

1516

748

833

0

0

0

 

3097

Privredno

0

0

0

0

0

0

 

0

Vanparnično

869

275

4

0

0

0

 

1148

Ukupno

4565

2358

990

15

5

1

 

7934

 

 

Član 17. stav 1. tačka e) Uputstva

·         Broj predmeta koji se nisu mogli riješiti u izvještajnom periodu uslijed procesnih ili drugih zakonskih smetnji u skladu sa članom 3. stav 1. tačka (g) uputstva

 

            Tokom izvještajnog perioda 22 predmeta se nije moglo rješiti uslijed procesnih ili drugih zakonskih smetnji. Riječ je o predmetima krivičnog referata. To je posljedica objektivnih razloga zbog nedostupnosti optuženog i nepostojanja procesnih pretpostavki za provođenje glavog pretresa i ostalih procesnih radnji u skladu sa ZKP.   

 

 

 

S poštovanjem,

Predsjednik suda

 

Veljko Krejić

 

 

 

 

Prilog:

-  Realizacija Plana rješavanja predmeta za 2017. godinu, izvještaj za period od 01.01.

   do 31.12.2017. god. (Izvještaj iz CMS)


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Izvještaj o radu suda za 2017. godinu

04.02.2018.

BROJ: 072-0-Su-18-000063

DANA: 18.01.2018. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Z V J E Š T A J

 

O RADU  OSNOVNOG SUDA U GRADIŠCI ZA 2017. GODINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Z V J E Š T A J

O RADU  OSNOVNOG SUDA U GRADIŠCI ZA 2017. GODINU

 

 

I OSVRT NA ORGANIZACIJU I KADROVSKU  OSPOSOBLJENOST SUDA

 

 

Osnovni sud u Gradišci je u 2017. godini  organizaciono i kadrovski  u  dovoljnoj mjeri bio osposobljen  za obavljanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti i djelokruga rada prema nadležnostima iz Zakona o sudovima Republike Srpske, Godišnjem rasporedu poslova i Programu rada za 2017. godinu.

 

Prema  Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u radu suda dužnost sudije je obavljalo  10 sudija i jedan dodatni sudija. Predsjednik suda je obavljao 50% poslova sudije, a 50%  poslova  Predsjednika suda. U okviru organizacije rada formirana su Odjeljenja za  svaku oblast  poslova po referatima i to: krivično, građansko, prekršajno i odjeljenje za maloljetnike.

U sudu su pored sudija sistematizovana slijedeće radna mjesta:

sekretar suda, broj izvršilaca 1,

stručni saradnik,  broj izvršilaca 1,

upisničar-arhivar, broj izvršilaca 4,

radnik u prijemnoj kancelariji, broj izvršilaca 3,

računovođa, broj izvršilaca 2,

sudski izvršilac, broj izvršilaca 2,

referent za izvršenje prekršajnih sankcija, broj izvršilaca 1,

daktilograf-zapisničar, broj izvršilaca 12,

telefonista-portir, broj izvršilaca 1,

vozač-kurir, broj izvršilaca 1,

radnik na poslovima kuvara i održavanja čistoće, broj izvršilaca 2,

IKT službenik, broj izvršilaca 1.

            Po potrebi i u skladu sa finansijskim mogućnostima sud je angažovao na pojedinim radnim mjestima i radnike zaposlene na određeo vrijeme iz razloga zamjene radnika koji su privremeno spriječeni za rad kao i iz razloga povećanog obima poslova. Administrativna podrška radu suda i sudijama je u najmanju ruku bila obezbijeđena u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Gradišci.

U izvještajnom periodu je jedan sudski izvršitelj iz opravdanih zdravstvenih razloga obavljao druge administrativne poslove u sudu ali je angažovano pet sudskih izvršitelja volontera radi ostvarenja bolje ažurnosti na izvršnom referatu. Jedan od navedenih izvršitelja je 07.07.2017. god. prekinuo pripravnički staž tako da je sud u preostalom periodu radio sa 4 sudska izvršitelja volontera.  

Takođe u sudu pripravnički staž u svojstu sudijskog pripravnika-volontera obavlja ukupno 5 pripravnika.

            Tokom izvještejnog perioda nije bilo neplaniranih odsustva sudija osim edukacija i korišćenja prava na godišnji odmor. Evidentiran je samo jedan slučaj da je sudija koristio bolovanje i to u trajanju od samo 4 dana.

            Materijalni status suda je na niskom nivou a što je najizraženije u dijelu stanja matične zgrade suda, voznog parka i plaćanja dobavljača.

Kada je riječ o zgradi sudska uprava je preduzela sve u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srpske i VSTS BiH da se izvrši rekonstrukcija i dogradnja aneksa matične zgrade suda. U saradnji sa navedenim institucijama sudska uprava je radila na obezbijeđenju sredstava za rekonstrukciju suda iz sredstava donacija.

Sredstva za rekonstrukciju su obezbijeđena od strane vlade Kraljevine Švedske i operativna još od oktobra 2016. godine. Obaveza suda bila je da do kraja maja 2017. godine obezbijedi građevinsku dozvolu nakon čega bi Evrospka komisija raspisala tender i izvršila izbor izvođača radova.

Do danas je sud u saradnji sa navedenim organima pribavio cjelokupnu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju.

Da bi sud isposlovao građevinsku dozvolu neophodno je bilo da formira i kompletira građevinsku parcelu. Da bi to mogao izvesti neophodno je bilo da sa opštinom Gradiška riješi imovinsko-pravne odnose jer u građevinsku parcelu po projektu je stanje na terenu takvo da ulazi određen broj kvadratnih metara zemljišta u vlasništvu opštine.

Sa druge strane opština Gradiška takođe koristi određenu kvadraturu zemljišta u vlasništvu suda. Znači kao jedino logično i moguće rješenje nameće se razmjena nepokretnosti. Upravo radi razmjene sud je kod RUGIP PJ Gradiška uz podršku opštine Gradiška proveo preparcelaciju parcela u vlasništvu suda i opštine Gradiška kako bi stvorio pretpostavke za zamjenu nepokretnosti i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Kada je provedena preparcelacija sud se obratio opštini Gradiška sa prijedlogom za zamjenu nepokretnosti u skladu sa ranijim dogovorom i pismenim dokumentima opštine. Predmetnom razmjenom sud bi opštini Gradiška bez naknade dao duplo više zemljišta koje uzgred ne može ograditi i koristiti izvan svrhe javnog prostora ali bi time konačno formirao građevinsku parcelu.

Po podnošenju zahtjeva za zamjenu nepokretnosti opština Gradiška nastupa sa prijedlogom da se sud izmjesti na drugu lokaciju a opština bi obezbijedila zemljište i građevinsku dozvolu kao i preduslove za komunalnu infrastrukturu. Pri tome opština ne nudi dodatna sredstva nego smatra da se to sve može izvesti iz obezbijeđenih 1.200 000,00 KM od Evropske komisije. Iz navedenog razloga opština, odnosno Skupština opštine donosi dvije Odluke i to:

1.      kojom se Osnovnom sudu u Gradišci dodijeljuje neizgrađeno građevinsko zemljište – nova lokacija

2.      kojom se odobrava razmjena nepokretnosti između suda i opštine – postojeća lokacija

            O gore navedenom je posredstvom pomoćnika ministra upoznato Ministarstvo pravde RS koje je bilo na direktnoj komunikaciji sa načelnikom opštine i predsjednikom suda. Zapravo dogovor je da se sa Evropskom komisijom pokuša isposlovati da odobri da se obezbijeđena sredstva iskoriste za izgradnju zgrade na drugoj lokaciji, tj. mimo već postojećeg i od EK odobrenog projekta. U tome smislu opština Gradiška se obavezala da plati izradu novog idejnog projekta za novu lokaciju. Novi projekat je izrađen.

Od Evropske komisije je stigao dopis sudu i Ministarstvu da se sredstva ne mogu trošiti mimo već odobrenog projekta koji podrazumjeva postojeću lokaciju i da se građevinska dozvola mora obezbijediti do 31. maja 2017. god. u protivnom sredstva će se utrošiti na drugoj strani.

            Obzirom na navedeno sud se obratio opštini sa prijedlogom za zamjenu nepokretnosti kako bi se izvršila Odluka SO Gradiška i kako bi se uredili imovinsko-pravni odnosi u svrhu dobijanja građevinske dozvole. Uz prijedlog sud je opštini dostavio Ugovor izrađen od strane suda sa mišljenjem i saglasnošću Pravobranilaštva RS na sadržaj ugovora.

            Međutim načelnik opštine do danas nije potpisao ugovor, odnosno sudu nije vratio potpisani ugovor. U tome smislu je i održan sastanak između predsjednika suda, načelnika opštine i Ministarstva pravde RS gdje se načelnik opštine izjasnio da odbija da potpiše ugovor o zamjeni nepokretnosti. Kao formalni razlog navodi se to da sud nije pravno lice, nema stranačku sposobnost i da je to razlog zašto se odbija potpisati ugovor već da Odluka o zamjeni nepokretnosti mora da bude potpisana sa Ministarstvom pravde RS. To sve izuzetno koplikuje situaciju jer se parcele koje trebaju biti predmet zamjene u RUGIP RS, PJ Gradiška vode na Osnovni sud u Gradišci a ne na Ministarstvo pravde RS. Tako potpisan ugovor nije moguće provesti uz napomenu da preparcelaciju i zamjenu nepokretnosti nije iniciralo Min. pravde već sud i da je Pravobranilaštvo RS dalo sagalasnost na sadžraj ugovora u kojem je Osnovni sud u Gradišci ugovorna strana.  

 

            S druge strane sud je opštini podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dana 30.05.2017. sa dokumentacijom kojom raspolaže.

            Od opštine Gradiška sud je dana 09.06.2017. god. dobio odgovor u kojem se navodi da je zahtjev suda nepotpun i da sud treba da dostavi dokaz o rješenim imovinsko-pravnim odnosima, dokaz o formiranju građevinske parcele u skladu sa lokacijskim uslovima, rješenje o protivpožarnoj saglasnosti. Takođe sud je poučen da ne može imati svojstvo stranke u ovom postupku već je to Republika Srpska putem Ministarstva pravde RS te je sud pozvan da u roku od 15 dana ispravi nedostatke i dopuni zahtjev jer će u skaldu sa odredbama ZOUP biti odbačen.

O dopisu opštine Gradiška je upoznato i Ministarstvo pravde RS. 

            Na osnovu navedenog zaključuje se da opština odnosno načelnik opštine odbija da potpiše ugovor o zamjeni nepokretnosti radi čega nisu ispunjeni uslovi za dobijanje građevinske dozvole odnosno uslovi za dobijanje obezbijeđenih sredstava donacije u iznosu od 1.200 000,00 KM.

            Za sudsku upravu je riječ o neshvatljivom ponašanju nosioca vlasti lokalne samouprave koji po cijenu štete za opštinu Gradiška, stanovnike opštine i Republike Srpske odbija saradnju sa sudom i Ministarstvom pravde RS da se dobiju sredstva donacije u oznosu od 1.200 000,000 KM i da se u cjelosti rekonstruiše zgrada suda bez bilo kakvih opterećenja za Budžet RS i opštine Gradiška. Uslijed gore opisanog stanje zgrade suda je loše.

Kada je riječ o voznom parku tokom 2017. godine sud je raspolagao sa 3 automobila i to:

Jugo, godište prozivodnje 1989.,

Golf II, godište proizvodnje 1986. i

Hjundai Akcent godište proizvodnje 2007.

Krajem 2017. godine Jugo je otpisan i dat na otpad. Golf je veoma često u kvaru jer su mu mnogi dijelovi dotrajali tako kada se god otkloni jedan pojavi se drugi kvar.

Hjundai je automobil koji je u funkciji ali koji ima problem sa servom upravljača a čija je opravka isuviše skupa, čak i do 3.000 KM. U odnosu na ukupnu vrijednost automobila opravka serva nije isplativa. Takođe se povremeno javljaju problemi sa dovođenjem motora u pogon iz sasvim neobjašnjivih razloga i u nepredvidivim intervalima.

Uslijed opisanog stanja u ovom dijelu zaposleni u sudu su prinuđeni da često koriste vlastite automobile za službene svrhe a što u drugu ruku uzrokuje veće stavke troškova koje podrazumjevaju naknade za takva službena putovanja, a što je sve propisano podzakonskim aktima.

Sredstava za nabavku novih automobila nema i stavka nabavka osnovnih sredstava je već postala tradicionalno niska.

            Materijalni status suda je loš i u finansijskom dijelu. Sud javne nabavke provodi transparentno i u skladu sa zakonom ali su evidentni problemi sa plaćanjem obaveza dobavljačima. Finansijsko poslovanje suda se obavlja posredstvom trezora tako da sud ne može ničim značajno uticati na ažurnost u plaćanju obaveza dobavljačima, iako se kreće u okvirima budžetom predviđenih i odobrenih sredstava. Uslijed takvog stanja dobavljači odbijaju da isporučuju robu ili vrše usluge sve dok se ne izvrši plaćanje dugovanja u cjelosti ili barem djelimično iako imaju potpisane ugovore o javnoj nabavci sa sudom. Takođe, već su evidentne situacije da uslijed opisanog stanja dobavljači odbijaju da se prijave na javni poziv za dostavljanje ponuda-konkurentski zahtjev. Obzirom na navedeno ali i na na ustavnu i zakonsku funkciju koju sud obavlja, sudska uprava je prinuđena da pribjegava improvizovanim rješenjima kako bi obezbijedila materijalne uslove za poslovanje suda ali i da izbjegne tužbe za naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora o javnoj nabavci sa dobavljačima.

 

 

II OSTVARENJE NORME U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

 

Ostvarena kolektivna norma u izvještajnom periodu je iznosila 118,95%. U odnosu  na 2016 godinu  kolektivna norma Suda je manja za 17,8 %. Sve sudije su ostvarile pojedinačnu normu na rješavanju predmeta preko 100%.

 

Tabelarni pregled ostvarene norme sudija Osnovnog suda u Gradišci za 2017 godinu:

 

Sudija

Ostvarena propisana godišnja orijentacijska norma

Ukupna ostvarena orijentacijska norma

Krejić Veljko, predsjednik suda

155,80%

155,80%

Kasagić Predrag

100,62%

100,62%

Maletić Branimir

114,82%

116,62%

Đukić Desanka

127,72%

127,72%

Stepanović Snježana

128,82%

128,82%

Đorđević Irena

102,77%

102,77%

Kukić Lela

131,59%

131,59%

Beganović Haris

107,28%

107,28%

Sember Brana

102,10%

102,10%

Skakić Dragana

127,56%

127,56%

Grahovac Predrag

107,61%

107,61%

 

 

III  OSTVARENI KVALITET U RADU SUDA

 

 

U izvještajnom periodu ukupno je donijeto 8408 odluka na koje  se može uložiti  pravni lijek, donešeno je 672 ožalbene odluke od čega je ukupno potvrđeno 424 odluke, preinačeno 110 odluka, ukinuto 135 odluka,  djelimično je ukinuto 3 odluke, preinačeno  po pravnom lijeku nakon održanog pretresa ili glavne rasprave 0 odluka, 6 izjavljenih pravnih lijekova je odbačeno, iz  čega  proizilazi ukupan kvalitet suda od 84,36 %.

U odnosu na 2016. godinu došlo je do umanjenjea kvaliteta rada suda za 0,97 % obzirom da je kvalitet rada suda tokom 2016. godine iznosio 85,33 %.

 

Podaci o ostvarenom kvalitetu za svakog sudiju  za   2017 godinu:

 

Sudija

Potvrđeno

Preinačeno

Preinačena nakon rasprave ili pretresa

Ukinuto

Odbačeno

Djel. ukinuto

Krejić Veljko

3

1

0

0

0

0

Kasagić Predrag

46

18

0

17

0

0

Maletić Branimir

22

17

0

20

3

0

Đukić Desanka

34

8

0

16

0

0

Stepanović Snježana

69

22

0

15

1

2

Đorđević Irena

45

25

0

25

0

1

Kukić Lela

32

2

0

4

0

0

Sember Brana

53

3

0

6

0

0

Skakić Dragana

41

2

0

9

1

0

Grahovac Predrag

26

7

0

10

1

0

Beganović Haris

27

2

0

3

0

0

Malešević Biljana stručni saradnik

17

1

0

7

0

0

Huseinbašić Munevera

9

2

0

2

0

0

Šljivo Safet

0

0

0

1

0

0

 

 

 

            Prilikom analize kvaliteta rada suda po sudijama kako je istaknuto u gornjoj tabeli treba imati u vidu činjenicu da je sudija Munevera Huseinbašić dana 01.10.2015. god. napustila mjesto sudije u Osnovnom sudu u Gradišci jer je imenovana za sudiju u Osnovom sudu u Banjoj Luci ali drugostepene odluke povodom ožalbenih odluka sudije Munevere Huseinbašić i dalje stižu u ovaj sud i utiču na kvalitet rada ovog suda kao i na ocjenu imenovane obzirom da ista i dalje obavlja sudijsku funkciju. Takođe suština gornjih navoda se odnosi i na bivšeg sudiju ovog suda Šljivu Safeta koji je tokom 2013. godine napustio ovaj sud jer je izabran za predsjednika Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu.   

 

 

 

 

 

 

IV OSTVARENI  REZULATATI    U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU U POGLEDU  BROJA RIJEŠENIH I  NERIJEŠENIH PREDMETA

 

     l. Krivični referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2017. god. bilo je ukupno 434 neriješena krivična predmeta, priliv je bio ukupno 930 a ukupno je riješeno 934 predmeta. Primjećujemo ukupno umanjenje broja neriješenih predmeta na krivičnom referatu za 4 predmeta od čega najveći udio nosi oznaku Iks, Kps i što je najznačajnije Km.

Tokom 2016. godine priliv je iznosio ukupno 990 krivičnih predmeta a rješeno je ukupno 970 predmeta.

Zaključujemo da je tokom izvještajnog perioda u odnosu na 2016. godinu priliv bio manji za 60 predmeta ili 3,12 % a da je ostvareni rezultat tokom 2017. godine za 49 predmeta manji u odnosu na 2016. godinu odnosno za 3,71 %.

            U odnosu na K predmete krivičnog refrata primjećujemo blago umanjenje. Do većeg umanjenja broja neriješenih predmeta krivičnog referata nije došlo iz objektivnih razloga, uglavnom, zbog nedostupnosti optuženog i nepostojanja procesnih pretpostavki za provođenje glavog pretresa i ostalih procesnih radnji u skladu sa ZKP.

Takođe ističemo činjenicu da su sudije krivičnog referata bile opterećene velikim brojem izvršnih predmeta koje su bili dužni rješiti u okviru Plana rješavanja predmeta za 2017. godinu. Troje sudija krivičnog referata su bili zaduženi sa ukupno 332 izvršna predmeta koje su trebali rješiti tokom 2017. godine od čega je rješeno ukupno 215 ili 64,75 %.  

            Sve sudije krivičnog referata su ostvarili normu preko 100 %.

            U odnosu na predmete krivičnog referata možemo konstatovati da je broj neriješenih predmeta osnovnog krivičnog referata oznake K sasvim prihvatljiv jer se radi o broju koji je manji od godišnje norme jednog sudije. Kada je riječ o predmetima oznake Iks i Kps stanje je još povoljnije jer je njihova brojnost višestruko manja od jednogodišnje norme sudije. Takođe primjećujemo da je najveći broj neriješenih predmeta krivičnog referata iniciran tokom 2017. godine što ukazuje na postupanje u skladu sa hronološkim redom.

    

 

      2. Parnični referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2017. god. (ne računajući komunalne parnične predmete) bilo je ukupno 1467 neriješenih parničnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 958 a rješeno je 1066 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti umanjenje broja neriješenih parničnih predmeta za 108 predmeta odnosno za 10,13 %. Ovim je u parničnom referatu održan dobar trend rješavanja predmeta iz 2016. godine kada je zaprimljeno 1103 a rješeno ukupno 1276 parničnih predmeta i ostvareno umanjenje za 13,55 %.

 

            Kada je riječ o parničnom referatu posebno se analiziraju komunalni predmeti oznake Mal-kom. U tome smislu u izvještajnom periodu na dan 01.01.2017. god. bilo je ukupno 1864 neriješenih komunalnih parničnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 605 a rješeno je 869 predmeta čime je ostvareno umanjenje od 264 Mal-kom predmeta.

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2016. godinom kada je zaprimljeno 1664 predmeta i kada je rješen 991 Mal-kom predmet primjećujemo poboljšanje stanja u pogledu broja neriješenih predmeta jer je za razliku od 2016. godine u 2017. godini ostvareno umanjenje za 264 Mal-kom predmeta.

Sve sudije parničnog referata su ostvarili normu preko 100 %.  

     

 

 

 

 

        2 a/ Predmeti privrednih  sporova

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2017. god. bilo je ukupno 13 neriješenih privrednih sporova, ukupni godišnji priliv iznosi 8 a rješeno je 21 predmet na osnovu čega je ostvareno apsolutno umanjenje broja neriješenih privrednih sporova na broj 0.

            Kada je riječ o privrednim sporovima ističemo da se predmeti privrednog referata mogu pojavljiviti iz razloga pogrešnog zavođenja od strane sudske administracije. Svi predmeti privrednog referata su ustupljeni u rad nadležnom sudu i istih više nema u evidencijama protoka predmeta.

 

 

         2 b/ Izvršni referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2017. god. (ne računajući komunalne izvršne predmete) bilo je ukupno 2021 neriješen izvršni predmet, ukupni godišnji priliv iznosi 1186 a rješeno je 1326 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti da je ostvaren dobar rezultat u vidu umanjenja za 140 predmeta odnosno 10,55 %

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2016. godinom kada je zaprimljeno 1372 a rješeno 1367 izvršnih predmeta primjećujemo manji priliv u 2017. god. u odnosu na 2016. god. Međutim stepen realizacije tokom 2017. god. je približan realizaciji u 2016. god. što je na kraju rezultiralo umanjenjem od 140 neriješna izvršna predmeta.   

 

            Kada je riječ o izvršnom referatu posebno se analiziraju komunalni predmeti oznake I-kom i Ip-kom. U tome smislu u izvještajnom periodu na dan 01.01.2017. god. bilo je ukupno 3595 neriješenih komunalnih izvršnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 1356 a rješeno je 1674 što je rezultiralo umanjenjem za 318 izvršnih komunalnih predmeta odnosno 18,99 % u odnosu na priliv.

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2016. godinom kada je primljeno 1957 i kada je rješeno 1117 predmeta primjećujemo značajno poboljšanje stanja u pogledu broja neriješenih predmeta. Istina je da je tokom 2016. godine priliv komunalnih izvršnih predmeta bio veći za 30,71 % ali je zato rezultat tokom 2017 godine za 17,62 % veći u odnosu na 2016. godinu.

O problemu nerješivog priliva komunalnih predmeta na nivou cjelokupnog pravosuđa u BiH je sve rečeno i opšte je poznata činjenica da sudovi nisu projektovani da se mogu uhvatiti u koštac sa poslovima inkasanta komunalnih preduzeća ili sa vođenjem i održavanjem socijalne politike. To je funkcija izvršne vlasti. 

 

            Takođe u okviru izvršnog referata se vodi posebna evidencija o izvršnim predmetima naplate rtv takse iz SOKOP. U tome smislu u izvještajnom periodu na dan 01.01.2017. god. bilo je ukupno 15105 neriješenih rtv izvršnih predmeta ukupni godišnji priliv iznosi 220 a rješeno je 578 izvršnih rtv predmeta. Tokom izvještajnog perioda je rješen godišnji priliv i povećana ažurnost na referatu za 358 rješena predmeta odnosno 61,93 % u odnosu na priliv.

Posmatrajući ovo stanje u poređenju sa 2016. godinom kada je zaprimljeno 121 izvršna rtv predmeta i kada je rješeno 2820 izvršnih predmeta primjećujemo da je i tokom 2017. godine nastavljen trend ažurnosti na referatu iako ne u tako velikom obimu kao 2016. godine. Međutim rezultat iz 2016. godine je teško ostvariti jer je tokom 2017. godine sud stavio akcent na slamanje zaostatka u tipičnom izvršnom referatu koji se inicira na osnovu izvršne isprave.

 

            Kada je riječ o izvršnom referatu potrebno je istaći da je sud radio u naročito otežanim uslovima zbog blokiranja računa Banke Srpske na čijim računima je Ministarstvo finansija Repbulike Srpske otvorilo žiro račun koji je služio u svrhe sudskog depozita ovog suda. Predujmovi u mnogim izvršnim postupcima su time prosto nestali i to stanje traje od kraja 2015. godine do danas. Opisana situacija sa sudskim depozitom je pogodila cjelokupno poslovanje suda i rad svih referata ali se najdublje odrazila na ažurnost izvršnog referata.

Pored navedenog bitno je istaći da je izvršni referat najteži za ostvarenje norme i samim time za ažurnost referata. Specifičnost ovog referata se ogleda u tome što je neophodno preduzeti veliki broj radnji u cilju provođenja rješenja o izvršenju a krajnji rezultat je veoma upitan i samim time namirenje tražioca izvršenja. Najmanji je broj izvršnih predmeta u kojima se predlaže izvršenje zaplijenom novačnih sredstava na tekućem računu izvršenika i prenošenjem zaplijenjenih sredstava na račun tražioca izvršenja. Čak i u takvim slučjevima se najčešće vrši uplata sa računa izvršenika na račun tražioca izvršenja u ratama a što sve traje godinama.

Najčešće se traži izvršenje popisom, pljenidbom i prodajom pokretnih stvari izvršenika a što veoma često rezultira time da se utvrdi da izvršenik nema stvari koje mogu biti predmet prodaje, ili se uloži prigovor trećeg lica, ili nema zainteresovanih lica za kupovinu zaplijenjenih stvari te se od izvršenika traži da promjeni sredstvo i predmet izvršenja. To su samo neki od razloga koji najčešće utiču na dugotrajnost izvršnih postupaka pred ovim sudom i samim time na stepen ažurnosti referata.     

 

 

  2.c) Vanparnični referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2017. god. bilo je ukupno 1088 neriješenih vanparničnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 1519 a rješeno je 1451 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti da je broj nerješenih izvršnih predmeta uvećan za 68 predmeta, odnosno 4,47 % u odnosu na priliv.

Posmatrajući ovo stanje u poređenju sa 2016. godinom kada je zaprimljeno 1461 a rješeno 1435 vanparnični predmet primjećujemo da je tokom 2017. godine priliv veći za 3,81 % u odnosu na 2016. godinu ali je tokom 2017. godine i rezultat bolji za 1,11 %. Generalno možemo zaključiti da je ostvaren rezultat tokom 2017. godine približan rezultatu iz 2016. godine ali je priliv predmeta tokom 2017. godine veći što je uzrokovalo povećanje broja neriješenih vanparničnih predmeta krajem 2017. godine.

Posmatrajući strukturu predmeta u vanparničnom referatu uočeno je da postoji određen broj starih predmeta u O referatu iz 2016. godine. Riječ je o broju predmeta koji predstavlja otprilike četvoromjesečnu normu i očekujemo da će ti predmeti biti rješeni tokom 2018. godine. Ostavinski predmeti iz 2017. godine se u skladu sa zakonom povjeravaju na rješavanje notarima kao sudskim povjerenicima i tu ovaj sud ne može uticati na ažurnost i brojnost predmeta u ostavinskom referatu. Stanje sa V referatom je odlično jer je ostalo samo 149 neriješenih predmeta oznake V-V što je manje od četveromjesečne norme sudije. Najneažurniji dio vanparničnog referata se odnosi na ostavinske predmete. Sud od 01.02.2017. god. sve ostavinske predmete ustupa na postupanje notarima kao sudskim povjerenicima te nema mehanizme da bitno utiče na brojnost neriješenih ostavinskih predmeta i stanje ažurnosti u tome dijelu. Iako brojnost neriješenih vanparničnih predmeta ne predstavlja problem po pitanju ažurnosti suda smatramo uputnim istaći da mnogi problemi koji opterećuju sud u dijelu parničnog referata tako pogađaju i vanparnični referat jer je na kraju krajeva riječ o civilnoj oblasti sudovanja.

 

 

3.      Prekršajni referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2017. god. bilo je ukupno 3130 neriješenih prekršajnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 1907 a rješeno je 1940 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti da je rješen godišnji priliv i uvećana ažurnost prekršajnog odjeljenja za 33 predmeta.

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2016. godinom kada je zaprimljeno 1077 a rješeno 1435 prekršajnih predmeta primjećujemo porast trenda povećanja ažurnosti prekršajnog odjeljenja. Priliv predmeta tokom 2017. godine je 77 % veći nego što je bio priliv u 2016., godini. Takođe broj rješenih predmeta tokom 207. godine je za 35,19 % veći nego u 2016. godini. Podaci potvrđuju da je tokom 2017. godine ovaj sud u prekršajnom referatu ostvario veoma dobar rezultat.

            U odnosu na predmete prekršajnog referata možemo konstatovati da je broj neriješenih predmeta osnovnog prekršajnog referata oznake Pr sasvim prihvatljiv jer se radi o broju koji je oko 10 % veći od godišnje norme jednog sudije. I drugi referati su u okviru prekršajnog referata prihvatljivi. Jedino što je nepovoljno za ovaj sud u pogledu prekršajnog referata je broj neriješenih Ips predmeta odnosno predmeti izvršenja prekršajnih sankcija. Uzrok takvom stanju u Ips referatu je slaba platežna sposobnost kao i promjena adrese okrivljenog, odnosno osuđenog. Nije postojala mogućnost pretvaranja novčane kazne u kaznu zatvora kao što je propisano u krivičnoj oblasti radi čega su osuđena lica veoma često umišljajno odbijala plaćati prekršajne kazne jer zbog toga nisu trpila negativne posljedice osim onih koje su predviđene primjenom odredbi koje reguliši funkcionisanje ROF u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom finansija Republike Srpske. Bitno je napomenuti da je sudijama prekršajnog referata dodijeljen određen broj izvršnih predmeta u svrhu sređivanja stanja u izvršnom referatu što je opet uticalo i na smanjenu mogućnost sudija prekršajnog referata da broj neriješenih prekršajnih predmeta još više umanje. Takođe primjećujemo da je najveći broj neriješenih predmeta prekršajnog referata iniciran tokom 2017. godine što ukazuje na postupanje suda u skladu sa hronološkim redom.

 

 

4.      Ukupan rezultat po svim referatima

 

            U izvještajnom periodu u 2017.  godini zaprimljeno je ukupno 8688  predmeta, riješeno je 9859  predmeta i ostalo neriješeno 27558  predmeta čime je povećana ažurnost suda za 1171 predmet odnosno 4,07 %. Tokom 2016. godine priliv je iznosio 10471  predmeta, riješeno je  12099 predmeta  a ostalo ukupno neriješeno  28730. Proizilazi da je i u 2017. godini nastavljen trend ukupnog smanjenja broja neriješenih predmeta i povećanja stepena ukupne ažurnosti suda. Takođe ističemo da je u strukturi rezultata koji je ostvaren tokom 2016. god. najzastupljeniji rezultat u rješavanju sokop referata. Ovo je bitno zapaziti jer se onda može zaključiti da su rezultati koji su ostvareni tokom 2016. i tokom 2017. godine približnih vrijednosti. 

 

 

V  OSTVARENI REZULTATI  U RADU NA STARIM PREDMETIMA

 

            Planom rješavanja predmeta za period 01.01. – 31.12.2017 godine  predviđeno je rješavanje 3324 predmeta. Predviđeno je rješavanje 1438 predmeta na izvršnom referatu, 750  predmeta na parničnom referatu, 502 predmeta na vanparničnom referatu, 242 predmeta  u krivičnom referatu, 383 predmeta u prekršajnom referatu i 9 predmeta u privrednom referatu.

 

Ukupno u planu je bilo 1537 predmeta starosti preko dvije godine.

U izvršnom referatu rješeno je ukupno 1029  predmeta ili 71,56 %, u parničnom referatu ukupno 621 predmeta ili 82,80 %, u vanparničnom referatu ukupno 467 predmeta ili 93,03 %, u krivičnom referatu ukupno191 predmet  ili 78,93 %, u prekršajnom referatu ukupno 383 predmeta ili 100 % i u privrednom referatu ukupno 9 predmeta ili 100,00 %.

Ukupno na nivou suda rješeno je 2700 predmeta iz Plana ili 81,23 %.  

 

Postignut  je značajan rezultat u rješavanju starih predmeta iniciranih 2000. godine ili ranijih godina,  kao najstarijih predmeta. Od ukupnog broja od  8  predmeta riješeno je svih 8  predmeta ili 100,00 %.

 

Prema odredbama Uputstva za izradu Plana rješavanja predmeta propisano je minimalno 70% mjesečne odnosno godišnje norme  sudije na referatu na kojem radi. Na rješavanju starih predmeta angažovano je svih 10 sudija, stručni saradnik i predsjednik suda koji su  rješavali  predmete iz krivičnog, izvršnog, parničnog, vanparničnog i prekršajnog referata koji su im dodijeljeni u rad.

 

Starosna struktura ukupnog broja neriješenih starih predmeta na početku izvještajnog perioda,

Referat

Stariji od 1. godine

Stariji od 2. godine

Stariji od 3. godine

Stariji od 4. godine

Stariji od 5. godina i više

Izvršni

17429

16081

15084

13686

12772

Krivični

138

103

88

82

23

Parnični

1270

513

275

173

111

Prekršajni

1742

1196

684

300

3

Privredni

9

5

1

1

1

Vanaprnični

226

57

22

12

12

 

Starosna struktura ukupnog broja riješenih starih predmeta u toku izvještajnog perioda 

Referat

Stariji od 1. godine

Stariji od 2. godine

Stariji od 3. godine

Stariji od 4. godine

Stariji od 5. godina i više

Izvršni

1225

654

264

113

73

Krivični

90

45

21

10

9

Parnični

700

233

106

59

29

Prekršajni

592

363

218

153

3

Privredni

9

5

1

1

1

Vanaprnični

193

158

150

144

4

 

Starosna struktura neriješenih starih predmeta na početku izvještajnog perioda po godini iniciranja,

Referat

Inicirani tokom 2015. god.

Inicirani tokom 2014. god.

Inicirani tokom 2013. god.

Inicirani tokom 2012. god.

Inicirani tokom 2011. god. i ranije

Ukupno

Izvršni

1348

997

1398

914

12778

17435

Krivični

59

35

15

6

22

137

Parnični

757

238

102

62

111

1270

Prekršajni

546

512

384

297

3

1742

Privredni

4

4

0

0

1

9

Vanaprnični

169

35

10

8

4

226

Ukupno

2883

1821

1909

1287

12919

20819

 

 

Starosna struktura riješenih starih predmeta u toku izvještajnog perioda po godini iniciranja 

Referat

Inicirani tokom 2015. god.

Inicirani tokom 2014. god.

Inicirani tokom 2013. god.

Inicirani tokom 2012. god.

Inicirani tokom 2011. god. i ranije

Ukupno

Izvršni

571

390

151

40

73

1225

Krivični

45

24

11

3

7

90

Parnični

467

127

47

30

29

700

Prekršajni

229

145

65

150

3

592

Privredni

4

4

0

0

1

9

Vanaprnični

140

35

8

6

4

193

Ukupno

1456

725

282

229

117

2809

 

 

VII  TRAJANJE POSTUPKA

 

            Prosječno trajanje postupka na referatima iznosi  431  dan što je napredak u odnosu na 2016. godinu kada je prosječno trjanje predmeta bilo 451 dan. Smanjeno je  trajanje postupka u izvršnom referatu sa 621 dan tokom 2016. godine na 296 dana u 2017. god. U parničnom referatu je u odnosu na 2016. godinu smanjeno prosječno trajanje predmeta sa 435 na 368 dana. U prekršajnom referatu zabilježeno je odlično smanjenje trajanja predmeta u odnosu na 2016. godinu sa 504 na 194 dana. Prosječno trajanje postupka na vanparničnom referatu je 145 dana što je manje nego u 2016. godini kada je postupak prosječno trajao 274 dana. Na krivičnom referatu je zabilježeno povećanje prosječnog trajanja postupka tokom 2017. god. jer traje 213 dana u odnosu na 2016 god. kada je postupak prosječno trajao 183 dana.

U parničnom referatu je evidentirano prosječno trajanje predmeta preko preko jedne godine jer je na dužinu trajanja postupka uticala nemogućnost ostvarenja  procesnih pretpostavki za  održavanje glavnih rasprava zbog migracije  stranaka, složenost vještačenja i drugi procesni razlozi koji su gore navedeni u glavi IV izvještaja.

Takođe su u glavi IV izvještaja navedeni i razlozi koji su uticali na povećanje prosječnog trajanja krivičnog postupka tokom izvještajnog perioda.

 

 

 

 

 

VIII  ZASTARJELOST PREDMETA

 

            U izvještajnom periodu je nastupila apsolutna zastarjelost u 12 krivičnih predmeta i to 4 predmeta su bila u K fazi, 4 predmeta su u Kv fazi, 3 predmeta su bila u Iks fazi i 1 predmet u Kps fazi. Sudije Osnvnog suda u Gradišci su maksimalno angažovani da se  rješavaju predmeti iz krivičnog  i prekršajnog referata, posebno iz najstarijih godina, da se izdaju potjernice i naredbe za dovođenje  optuženih ili okrivljenih osoba, kao i druge mjere i radnje  da se  predmeti u navedenim referatima okončaju prije nastupanja zastarjelosti, međutim zastare su nastupile iz objektivnih razloga na koje sudije nisu mogli uticati. U 10 predmeta zastara je nastupila uslijed nedostupnosti optuženog ili drugih procesnih razloga dok je u 2 predmeta apsolutna zastara nastupila uslijed ostalih razloga. Slučajeva relativne zastare nije bilo.

 

 

IX ZAKLJUČNA ZAPAŽANJA U RADU SUDA

 

            U izvještajnom periodu  na osnovu statističkih podataka i informacija u statističkom izvještaju zaključujemo da je u izvještajnom periodu ostvaren veoma dobar rezultat jer je smanjen broj neriješenih predmeta za 813 a broj predmeta rtv takse je umanjen za 358 predmeta. Tokom izvještajnog perioda sud je srušio zaostatak za ukupno 1171 predmet. 

To predstavlja numerički osvrt na rezultate suda koji se ogledaju i u ostvarnoj normi od preko 100 % od strane svakog sudije i realizaciji Plana rješavanja predmeta za 2017. godinu od 81,23 %. 

            Zapaženi razultati su  ostvareni u krivičnom referatu gdje je priliv novih predmeta riješen, parničnom referatu gdje je značajno povećana ažurnost suda računajući i komunalne predmete, izvršnom referatu gdje je riješen veliki broj predmeta i značajno umanjen zaostatak. Na izvršnom referatu su preduzete mjere da se u potpunosti sinhronizuje neposredan rad od strane sudija i sudskih izvršitelja uz stalno praćenje sprovedenih izvršnih radnji i dovođenje tih predmeta u fazu završetka. Ostaju evidentni problemi u prekršajnom referatu u Ips fazi u kojoj je došlo do povećanja  broja zaostalih predmeta. Međutim, tada važeći zakonski propisi i ostali razlozi koji su opisani u glavi IV izvještaja su uticali na objektivnu nemogućnost suda da broj Ips predmeta smanji. Možemo konstatovati da su svi Ips predmeti u radu.

            Analizirajući rezultate ostvarenja broja  završenih izvršnih predmeta  koji se vode po SOKOP-u toku 2017 godine je ostvaren dobar rezultat koji se ogleda u smanjenju zaostatka.

 

 

       X MJERE ZA POBOLJŠANJE STANJA U SUDU

 

            Stalnom analizom praćenja svih referata uočeni su određeni nedostaci u radu za koje je neophodno u narednom periodu u 2018.  godini preduzeti određene mjere da bi se održao   i čak poboljšao kvantitet i kvalitet u radu u odnosu na 2017. godinu.

 

Planirane mjere za poboljšanje rada su slijedeće:

-          poboljšati uslove rada  za sve zaposlene u sudu u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srpske i VSTS BiH na iznalaženju sredstava za dogradnju i adaptaciji sudske zgrade, izgradnjom  drugog ulaza sa adekvatnim prostorijama za prijemnu kancelariju, smještaj za sudsku policiju i radno osoblje Suda  koji obavlja poslove prijema i usmjeravanja  stranaka u sudskim postupcima i adekvatno uređenje sudnica  uz nabavku dodatne opreme,

-          povećati bezbjednost sudija, radnog osoblja i zgrade suda kroz dodatno povećanje broja sudskih policajaca u saradnji sa Ministarstvom pravde RS i Vrhovnim sudom RS, radi obezbjeđenja zgrade u toku i van radnog vremena,

-          poboljšati u prvom redu kvalitet u radu sudija, kvantitet u realizaciji Plana rješavanja predmeta za 2018. godinu i  obezbjediti veću odgovornost za obavljanje poslova  svih izvršilaca zaposlenih  u sudu,

-          stalno pratiti i smanjiti broj zastarjelih predmeta u krivičnom i prekršajnom referatu i te referate učiniti potpuno efikasnim sa smanjenjem dužine trajanja postupaka,

-          Konstantno održavati mjesečno sjednice svih sudija, sjednice svih sudskih odjeljenja, uočavati tekuće probleme i brzo i efikasno  rješavati iste,

-          striktno postupati po planu rješavanja starih predmeta, mjesečno održavati sjednice o ovom pitanju a obaveza je Predsjednika suda  da sedmično  djeluje u radu sa pojedinim sudijama davajući smjernice za  efikasniji rad na starim nezavršenim predmetima,

-          smanjiti  neažurnost suda i dovesti ažurnost  u daleko veći stepen, striktno poštujući utvrđene zakonske rokove po svim vrstama predmeta  i referata,

-          kadrovski ojačati sud  sa jednim sudijom i sudijskim asistentom,

-          u potpunosti završiti reorganizaciju Odjeljenja suda u Srpcu sa potpunim osposobljavanjem i stavljanjem u veću funkciju Odjeljenja suda u Srpcu, na koji način će se rasteretiti rad suda u sjedištu, rasporedom jednog sudije u Odjeljenje suda, sa punim radnim vremenom, kroz CMS program preko pisarnice Odjeljenja zavoditi predmete da ostaju u Odjeljenju i kroz CMS omogućiti da se predmeti dodjeljuju u rad sudiji koji je u Odjeljenju te da ostaju u Odjeljenju suda, te vratiti svu raniju arhivu i formirati arhivu u Odjeljenju suda u Srpcu,

-          obezbjediti u Budžetu RS preko Ministarstva pravde  dodatna sredstva za prijem navedenih izvršilaca koji će biti raspoređeni u Odjeljenje suda i

-          nastaviti  sa aktivnostima na opremanju zgrade i uvođenju nove opreme u Odjeljenje suda u Srpcu.

 

 

 

Prilog:

-          statistički izvještaj o radu Osnovnog suda u Gradišci za 2017. godinu

-          statistički izvještaj o radu Osnovnog suda u Gradišci za 2016. godinu

 

 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK SUDA

 

                                                                                                            Krejić Veljko 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh